Start
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2009 PDF Drukuj
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
22.05.2008.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka

Poniżej lista tematów, spośród których uczeń wybiera jeden na usty egzamin maturalny z języka polskiego w maju 2009 r.

 

Tematy literackie

 1. Literackie portrety Polaków w utworach różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 2. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze.
 3. Diabeł, anioł, duch – goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcję na wybranych przykładach literackich.
 4. Moralne koszty zdobycia pieniędzy lub sławy. Rozważ problem, wykorzystując wybrane utwory literackie.
 5. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby wykorzystania tematu powrotu do lat dziecinnych w literaturze.
 6. Konflikt pokoleń – mit czy rzeczywistość? Rozważ problem, odwołując się do wybranych lektur.
 7. Literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń. Oceń, odwołując się do wybranych lektur.
 8. Grzechy romantycznego indywidualizmu i próby ich przezwyciężenia w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
 9. Uroda życia w ujęciu pisarzy renesansu i twórców epok późniejszych. Rozważ, odwołując się do wybranych lektur.
 10. Pytania o sens ludzkiego buntu stawiane w literaturze polskiej i obcej XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych lektur.
 11. Literatura w służbie ideologii. Omów na przykładzie wybranych autorów.
 12. Arkadie i utopie – literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok. Zaprezentuj różne sposoby ich kreowania, ich funkcje i znaczenie.
 13. Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX w.
 14. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
 15. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów z różnych epok.
 16. Scharakteryzuj i oceń na wybranych przykładach, jaką rolę w społeczeństwie wyznaczyli inteligencji twórcy wybranych utworów literackich różnych epok.
 17. Twoje życiowe credo a przesłanie moralne twórców różnych epok. Rozwiń problem, wykorzystując wybrane teksty literackie.
 18. Ballada romantyczna jako źródło inspiracji dla poetów polskich XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
 19. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 20. Motyw śmierci i przemijania. W jaki sposób twórcy różnych epok przedstawiali swój stosunek do tematu? Omów, wykorzystując wybrane teksty literatury.
 21. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich.
 22. Dialog pokoleń zapisany w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.
 23. Elementy autobiograficzne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
 24. Groteska jako kategoria estetyczna i sposób postrzegania świata w wybranych utworach literackich. Omów w wybranych przykładach.
 25. Jesteśmy dziećmi epoki epoka jest polityczna. Słowa W. Szymborskiej uczyń mottem rozważań o uwikłaniu literatury i kultury w politykę. Odwołaj się do wybranych tekstów.
 26. Motywy horacjańskie w literaturze polskiej. Omów zagadnienie , odwołując się do wybranych tekstów.
 27. Poezja religijna dzisiaj - zróżnicowanie, sukcesy, porażki. Omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich.
 28. Ironia i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 29. Świadectwo czasu, szkoła pisarstwa, ucieczka do rzeczywistości…. Rozważ, na wybranych przykładach, jaką funkcję pełnią w literaturze dzienniki.
 30. „Zakochani są szaleni”- rozwiń myśl Horacego, odwołując się do wybranych utworów literackich XX w.
 31. Powinowactwa literatury i filozofii. Na wybranych przykładach przedstaw związki twórczości pisarskiej i filozofii.
 32. Rozważania o życiu godnym w literaturze. Omów na przykładzie znanych Ci utworów literackich.
 33. Małe ojczyzny, krajobrazy polskie jako wartości wobec wyzwań wielkiego świata. Rozważ, odwołując się do wybranych tekstów.
 34. Bohater – wzór. Jak współczesny czytelnik odnosi się do tego typu postaci literackich? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych lektur.
 35. Przedstaw rozmaite wyobrażania i znaczenie apokalipsy w wybranych utworach literackich różnych epok.
 36. Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich.
 37. Antyczna odyseja a romantyczna wędrówka. Porównaj motyw podróży w wybranych utworach literackich.
 38. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 39. Kobieta i jej świat w ujęciu pisarzy różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 40. Motywy szekspirowskie w polskiej literaturze romantycznej i ich funkcja. Przedstaw na wybranych przykładach.
 41. Rola cierpienia w życiu człowieka. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
 42. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.
 43. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.
 44. Ornament, fascynacja, sposób widzenia świata. Różne ujęcia ludowości w literaturze polskiej. Omów, odwołując się do wybranych lektur.
 45. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych lektur.
 46. „Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość”. Inspirująca rola legendy w polskim dorobku literackim od średniowiecza do współczesności.
 47. Uczony – władcą świata. Optymistyczna wizja nauki a doświadczenia współczesnego człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów.
 48. Utopia i antyutopia w literaturze różnych epok. Zwróć uwagę na ich funkcję, formę i znaczenie.
 49. Świat ludowych wierzeń i wartości oraz jego rola w literaturze. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich.
 50. Postać władcy w literaturze – przedstaw wizerunki tych postaci w różnych epokach literackich, wskaż przemiany i określ ich przyczyny.
 51. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem w oparciu o wybrane utwory z literatury polskiej i obcej.
 52. Obywatel i państwo jako problem często obecny w literaturze. Zwróć uwagę na różne ujęcia gatunkowe i stylistyczne tego tematu.
 53. Temat: Polska – Rosja w literaturze romantyzmu i epok późniejszych. Omów odwołując się do wybranych tekstów.
 54. Wykorzystując wybrane teksty literackie, przedstaw poetycką fascynację codziennością  w twórczości trzech wybranych poetów XX wieku.
 55. Gaduły i gawędziarze. Przedstaw cechy gawędy, określ różne jej funkcje i odmiany w wybranych utworach literackich.
 56. Klasycyzm jako konwencja literacka i sposób mówienia o rzeczywistości nie tylko w antyku. Omów na wybranych przykładach.
 57. Nurt tyrtejski w poezji polskiej. Omów problem, odwołaj się do wybranych utworów z różnych epok.
 58. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
 59. Literackie portrety kobiet. Omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach.
 60. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich i dramatycznych
 61. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 62. Sposób kreowania obrazu ojca w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.
 63. Literatura faktu, analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 64. Sacrum w literaturze. Omów zjawisko i jego funkcje w wybranych dziełach literackich.
 65. Rola muzyki i sposoby jej ukazywania w literaturze. Rozważ problem na wybranym materiale literackim.
 66. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Porównaj wykorzystane w nich środki wyrazu.
 67. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładach wybranych utworów.
 68. Różne kreacje narratora i ukształtowanie narracji w epice – analiza wybranych utworów.
 69. Analizując wybrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.
 70. Fraszka jako forma wypowiedzi artystycznej. Omów zagadnienie na przykładach z różnych epok.
 71. Dramat jednostki wpisanej w koło historii. Odwołując się do tekstów literackich, omów wpływ wydarzeń historycznych na biografię bohaterów literackich.
 72. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz jej oddziaływanie w wybranych przez siebie tekstach.
 73. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz od interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
 74. Jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok - przedstaw na wybranych przykładach.
 75. Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje wizerunków zwierząt w wybranych utworach.
 76. Sport jako temat utworów literackich. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
 77. Sprawy osobiste i sprawy publiczne w listach twórców wybranej epoki. Omów zagadnienie wykorzystując twórczość epistolograficzną dowolnych artystów.
 78. Rzeczy w świecie człowieka. Zaprezentuj literackie obrazy przedmiotów w wybranych tekstach.
 79. Ideał kobiecości w wybranych utworach literackich różnych epok.
 80. Człowiek w sidłach żądz. Zaprezentuj bohaterów  literackich uwikłanych w niszczącą siłę namiętności.
 81. Miłość jako siła budująca lub niszcząca. Omów na wybranych przykładach.
 82. Rozważania o życiu godnym w literaturze. Omów na przykładzie znanych ci utworów.
 83. Postacie wielkie, święte i charyzmatyczne. Omów ich literackie wizerunki na przykładzie wybranych dzieł.
 84. „Cóż jest świat?” Toposy, metafory i obrazy świata w piśmiennictwie renesansu i baroku. Zaprezentuj temat, wykorzystując dowolne teksty literackie.
 85. Lęki cywilizacyjne we współczesnej poezji. Odwołując się do dowolnie wybranych utworów, omów ich podłoże, obraz i próby przezwyciężenia.
 86. Ewolucja powieści. Na przykładzie wybranych tekstów przedstaw jej drogi rozwojowe.
 87. Miasto – synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia i degeneracji? Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich.
 88. Porównaj różne spojrzenia na obyczajowość szlachecką w wybranych utworach literackich.
 89. Kobieta anioł, kobieta – demon jako źródło inspiracji w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach.
 90. Jakie prawdy psychologiczne o człowieku odkrywa literatura? Odpowiedz na pytanie na podstawie wybranych lektur.
 91. Zaprezentuj twórczość Wisławy Szymborskiej na tle liryki kobiecej.
 92. W poszukiwaniu jasnej strony życia – przedstaw te utwory literackie, które Twoim zdaniem pomagają optymistycznie spojrzeć na świat.
 93. Dehumanizacja człowieka i jego uprzedmiotowienie jako problem w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 94. W obronie ojczyzny. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw bohaterów działających w imię dobra swego kraju.
 95. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.
 96. Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze wybranych epok.
 97. Na przykładzie literatury różnych epok przedstaw, jak funkcjonuje motyw świata-teatru.
 98. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 99. Konflikt zasad moralnych. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości wybranych pisarzy.
 

 Zmieniony ( 24.05.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz