Start arrow Tematy z polskiego arrow 2008
  bip

Konkurs Tischnerowski

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007

Dokumenty szkolne

PRZETARGI
Wykaz podręczników

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń

Logowanie

Znaczna część serwisu dostępna jest tylko dla zalogowanych użytkowników.
Tematy z języka polskiego 2008 PDF Drukuj
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
22.10.2007.
Spis treści
Literackie
Dziedziny sztuki
Z języka
 

Poniżej lista tematów, spośród których uczeń wybiera jeden na usty egzamin maturalny z języka polskiego.

 

Tematy literackie

  

 1. Topos świata jako teatru. Omów jego funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok.
 2. Literackie portrety Polaków w utworach różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 3. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby wykorzystania tematu powrotu do lat dziecinnych w literaturze.
 4. Konflikt pokoleń – mit czy rzeczywistość? Rozważ problem, odwołując się do wybranych lektur.
 5. Bohater literacki jako alter ego autora. Przedstaw to zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 6. Grzechy romantycznego indywidualizmu i próby ich przezwyciężenia w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
 7. Uroda życia w ujęciu pisarzy renesansu i twórców epok późniejszych. Rozważ, odwołując się do wybranych lektur.
 8. Pytania o sens ludzkiego buntu stawiane w literaturze polskiej i obcej XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych lektur.
 9. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
 10. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
 11. Literatura w służbie ideologii. Omów na przykładzie wybranych autorów.
 12. Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci w wybranych utworach.
 13. Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX w.
 14. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
 15. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów z różnych epok.
 16. Ballada romantyczna jako źródło inspiracji dla poetów polskich XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
 17. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 18. Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych ci utworach literackich.
 19. Przedstaw motyw samotności człowieka w wybranych utworach literackich.
 20. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich.
 21. Dialog pokoleń zapisany w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.
 22. Paraboliczność, realizm, surrealizm - różne obrazy miasta w wybranych utworach literackich XX wieku.
 23. Elementy autobiograficzne w literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
 24. Polski dwór - od sielanki do groteski. Porównaj różne ujęcia tego tematu w literaturze.
 25. Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.
 26. Groteska jako kategoria estetyczna i sposób postrzegania świata w wybranych utworach literackich. Omów w wybranych przykładach.
 27. Jesteśmy dziećmi epoki epoka jest polityczna. Słowa W. Szymborskiej uczyń mottem rozważań o uwikłaniu literatury i kultury w politykę. Odwołaj się do wybranych tekstów.
 28. Reportaż - gatunek ,,użytkowy” czy dzieło literatury pięknej? Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do wybranych tekstów.
 29. Poezja religijna dzisiaj - zróżnicowanie, sukcesy, porażki. Omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich.
 30. Ironia i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 31. Świadectwo czasu, szkoła pisarstwa, ucieczka do rzeczywistości…. Rozważ, na wybranych przykładach, jaką funkcję pełnią w literaturze dzienniki.
 32. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok.
 33. Powinowactwa literatury i filozofii. Na wybranych przykładach przedstaw związki twórczości pisarskiej i filozofii.
 34. Rozważania o życiu godnym w literaturze. Omów na przykładzie znanych Ci utworów literackich.
 35. Małe ojczyzny, krajobrazy polskie jako wartości wobec wyzwań wielkiego świata. Rozważ, odwołując się do wybranych tekstów.
 36. Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 37. Przedstaw rozmaite wyobrażania i znaczenie apokalipsy w wybranych utworach literackich różnych epok.
 38. Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich.
 39. Antyczna odyseja a romantyczna wędrówka. Porównaj motyw podróży w wybranych utworach literackich.
 40. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 41. Kobieta i jej świat w ujęciu pisarzy różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 42. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema. Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science – fiction.
 43. Wizerunek uwodzicielki i femme fatale w utworach literackich różnych epok.
 44. Rola cierpienia w życiu człowieka. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
 45. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.
 46. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.
 47. Biografia jako klucz do odczytywania twórczości pisarza (np. J. Kochanowskiego., A. Mickiewicza., J. Słowackiego., A. Wata., F. Kafki., M. Bułhakowa)
 48. Ornament, fascynacja, sposób widzenia świata. Różne ujęcia ludowości w literaturze polskiej. Omów, odwołując się do wybranych lektur.
 49. Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
 50. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych lektur.
 51. Bohater – wzór. Jak współczesny czytelnik odnosi się do tego typu postaci literackich? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych lektur.
 52. Uczony – władcą świata. Optymistyczna wizja nauki a doświadczenia współczesnego człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów.
 53. Utopia i antyutopia w literaturze różnych epok. Zwróć uwagę na ich funkcję, formę i znaczenie.
 54. Obywatel i państwo jako problem często obecny w literaturze. Zwróć uwagę na różne ujęcia gatunkowe i stylistyczne tego tematu.
 55. Temat: Polska – Rosja w literaturze romantyzmu i epok późniejszych. Omów odwołując się do wybranych tekstów.
 56. Wykorzystując wybrane teksty literackie, przedstaw poetycką fascynację codziennością w twórczości trzech wybranych poetów XX wieku.
 57. Kostium historyczny jako sposób mówienia o problemach Polaków. Omów na wybranych przykładach.
 58. Gaduły i gawędziarze. Przedstaw cechy gawędy, określ różne jej funkcje i odmiany w wybranych utworach literackich.
 59. Klasycyzm jako konwencja literacka i sposób mówienia o rzeczywistości nie tylko w antyku. Omów na wybranych przykładach.
 60. Nurt tyrtejski w poezji polskiej. Omów problem, odwołaj się do wybranych utworów z różnych epok.
 61. Manifest literacki jako odbicie tendencji epoki i jej nastrojów. Porównaj manifesty trzech pokoleń XIX i XX wieku (romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski).
 62. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
 63. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich i dramatycznych
 64. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 65. Sposób kreowania obrazu ojca w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.
 66. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Refleksja na temat najnowszej literatury polskiej (np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna, P. Huelle).
 67. Literatura faktu, analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 68. Sacrum w literaturze. Omów zjawisko i jego funkcje w wybranych dziełach literackich.
 69. Historia jako temat w polskiej epice XIX i XX wieku. Dokonaj analizy wybranych utworów.
 70. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Porównaj wykorzystane w nich środki wyrazu.
 71. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować swój świat wartości.
 72. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładach wybranych utworów.
 73. Różne kreacje narratora i ukształtowanie narracji w epice – analiza wybranych utworów.
 74. Analizując wybrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.
 75. Fraszka jako forma wypowiedzi artystycznej. Omów zagadnienie na przykładach z różnych epok.
 76. Motywy horacjańskie w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
 77. Dramat jednostki wpisanej w koło historii. Odwołując się do tekstów literackich, omów wpływ wydarzeń historycznych na biografię bohaterów literackich.
 78. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz jej oddziaływanie w wybranych przez siebie tekstach.
 79. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz od interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
 80. Czy człowiek jest istotą, w której mocniejszy jest pierwiastek ducha czy siła biologicznych instynktów? Rozważ problem w odniesieniu do postaw bohaterów wykreowanych w literaturze różnych epok.
 81. Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje wizerunków zwierząt w wybranych utworach.
 82. Sport jako temat utworów literackich. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
 83. Sprawy osobiste i sprawy publiczne w listach twórców wybranej epoki. Omów zagadnienie wykorzystując twórczość epistolograficzną dowolnych artystów.
 84. Rzeczy w świecie człowieka. Zaprezentuj literackie obrazy przedmiotów w wybranych tekstach.
 85. Ideał kobiecości w wybranych utworach literackich różnych epok.
 86. Przedstaw malarski charakter wybranych dzieł literackich.
 87. Człowiek w sidłach żądz. Zaprezentuj bohaterów literackich uwikłanych w niszczącą siłę namiętności.
 88. Postacie wielkie, święte i charyzmatyczne. Omów ich literackie wizerunki na przykładzie wybranych dzieł.
 89. „Cóż jest świat?” Toposy, metafory i obrazy świata w piśmiennictwie renesansu i baroku. Zaprezentuj temat, wykorzystując dowolne teksty literackie.
 90. Lęki cywilizacyjne we współczesnej poezji. Odwołując się do dowolnie wybranych utworów, omów ich podłoże, obraz i próby przezwyciężenia.
 91. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem w oparciu o wybrane utwory z literatury polskiej i obcej.
 92. Ewolucja powieści. Na przykładzie wybranych tekstów przedstaw jej drogi rozwojowe.
 93. Zaprezentuj twórczość Wisławy Szymborskiej na tle liryki kobiecej.
 94. W poszukiwaniu jasnej strony życia – przedstaw te utwory literackie, które Twoim zdaniem pomagają optymistycznie spojrzeć na świat.
 95. Zanalizuj problem zdrady i zdrajcy w wybranych utworach literackich.
 96. W świecie literatury dziecięcej. Omów najpiękniejsze, Twoim zdaniem, utwory dla dzieci.
 97. Dehumanizacja człowieka i jego uprzedmiotowienie jako problem w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 98. W obronie ojczyzny. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw bohaterów działających w imię dobra swego kraju.
 99. Zjawy, duchy, wiedźmy... Przedstaw ich funkcję w literaturze różnych epok.
 100. . Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.Zmieniony ( 04.04.2009. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2021 XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi (©2005-2007 Marszal ©2005-2007 Macieqqq ©Arkadiusz Gawełek)
unikalnych wizyt na stronie:
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Template BlueBusiness by luka@kujawa.biz