Nabór elektroniczny 2008
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
08.03.2008.

 

W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, uczestniczymy w naborze elektronicznym do szkół ponadgimnazjalnych.

 

W roku szkolnym 2008/2009 planujemy otworzenie następujących 5 oddziałów:

 Nazwa klasy
Przedmioty rozszerzone Przedmioty uwzględniane w rekrutacji Wychowawca 
 A
ogólna

matematyka,
geografia,
język obcy 

 matematyka, geografia, biologia
Agnieszka Karasek
 B
biologiczno-chemiczna
biologia,
chemia
 biologia, chemia, fizyka
Barbara Makowska
 C
europejska
język obcy,
historia,
geografia,
WOS
 język obcy*, historia, geografia
Jacek Malinowski

 D
językowo-historyczna

język polski,
język obcy,
historia
 język obcy*, historia, WOS
Dorota Stefaniak
 E
matematyczno-informatyczna
matematyka,
fizyka i astronomia,
informatyka
 matematyka, fizyka, informatyka
Izabela Kostka-Skwarczyńska

 *) wskazany przez ucznia (w przypadku kandydata uczącego się więcej niż jednego języka obcego system naboru automatycznie wybierze język z najwyższą oceną)

Nauka języków obcych we wszystkich klasach odbywa się w grupach międzyoddziałowych o zróżnicowanym poziomie nauczania. Uczeń ma do wyboru dwa języki spośród następujących: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego lub włoskiego. Pierwszy język jest realizowany w wymiarze 5 godzin tygodniowo, a drugi - 2 godzin.

 

Nabór elektroniczny - krok po kroku
Wersja dla kandydatów objętych systemem

 

Poniższe informacje są przeznaczone dla kandydatów z 16 powiatów województwa łódzkiego biorących udział w naborze elektronicznym. Jeśli jesteś kandydatem spoza systemu zajrzyj tu .

 

Krok Co zrobić? Kiedy? Uwagi 
 1W gimnazjum, do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i zmień hasło dostępu na łatwiejsze do zapamiętania.
 od 1 kwietnia 2008 
 2Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zostaw je w gimnazjum, w którym się uczysz.do 30 kwietnia 2008, do godziny 15:00Najpierw wybierz jedną, dwie lub trzy szkoły ponadgimnazjalne. W tym przypadku kolejność nie ma znaczenia. Następnie wybierz dowolną  liczbę  oddziałów (spośród wybranych szkół) w dokładnie takiej kolejności jakie masz preferencje. Im więcej klas wskażesz - tym  minimalizujesz ryzyko nieprzyjęcia do żadnej szkoły.
 3Możesz zmienić preferencje oddziałów. Jeśli je zmienisz, musisz także złożyć nowe podanie w gimnazjum, w którym się uczysz (jak w kroku 2)od 16 czerwca do 17 czerwca do godz. 15:00Pod koniec roku szkolnego będziesz znać swoje oceny oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Jeśli uznasz, że zwiększa/zmniejsza to Twoje szanse na przyjęcie do wymarzonych oddziałów - możesz to zmienić teraz.
 4Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoje gimnazjum macierzyste.   
 5Szkoły ponadgimnazjalne publikują wyniki zakwalifikowanych do przyjęcia.27 czerwca godz. 14:00
 
 6Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.do 1 lipca 2008, do godziny 12:00Jeżeli nie potwierdzisz woli nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany - zostaniesz skreślony z listy, a na Twoje miejsce zostanie przyjęta inna osoba.

 

 

Nabór elektroniczny - krok po kroku
Wersja dla kandydatów nieobjętych systemem

 

Poniższe informacje są przeznaczone dla kandydatów spoza 16 powiatów województwa łódzkiego biorących udział w naborze elektronicznym. Jeśli jesteś kandydatem z gimnazjum należącego do systemu zajrzyj tu .

 

Krok Co zrobić? Kiedy? Uwagi 
 1Załóż konto na stronie internetowej  www.lodzkie.edu.com.pl.
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.
od 1 kwietnia 2008Jeśli masz problemy z dostępem do Internetu - zapraszamy 23 kwietnia 2008 r. o godz. 14:00 do naszej szkoły (Łódź, al. Piłsudskiego 159 ). Będziesz mógł skorzystać bezpłatnie z pracowni komputerowej pod okiem administratora naboru.
 2Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.do 30 kwietnia 2008, do godziny 15:00

Najpierw wybierz jedną, dwie lub trzy szkoły ponadgimnazjalne (UWAGA! Jeśli wybrałeś również szkołę w swojej miejscowości, to w systemie możesz wybrać maksymalnie dwie szkoły!). W tym przypadku kolejność nie ma znaczenia. Następnie wybierz dowolną  liczbę  oddziałów (spośród wybranych szkół) w dokładnie takiej kolejności jakie masz preferencje. Im więcej klas wskażesz - tym  minimalizujesz ryzyko nieprzyjęcia do żadnej szkoły.

Jeżeli wśród wybranych oddziałów są klasy, do których wymagane są badania lekarskie (technika, zawodówki) musisz je wykonać i dołączyć do podania.

 3Możesz zmienić preferencje oddziałów. Jeśli je zmienisz, musisz także złożyć nowe podanie w szkole pierwszego wyboru (jak w kroku 2).od 16 czerwca do 17 czerwca do godz. 15:00Pod koniec roku szkolnego będziesz znać swoje oceny oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Jeśli uznasz, że zwiększa/zmniejsza to Twoje szanse na przyjęcie do wymarzonych oddziałów - możesz to zmienić teraz.
 4Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu
i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.
od 20 do 24 czerwca 2008, do godziny 12:00Pamiętaj! Musisz zanieść tyle kopii dokumentów, ile szkół wybrałeś w systemie tzn. jeśli wybrałeś trzy szkoły to dostarczasz trzy kopie świadectwa i egzaminu gimnazjalnego).
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez gimnazjum, w którym się uczysz.

 5Szkoły ponadgimnazjalne publikują wyniki zakwalifikowanych do przyjęcia.27 czerwca godz. 14:00
 
 6Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.do 1 lipca 2008, do godziny 12:00Jeżeli nie potwierdzisz woli nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany - zostaniesz skreślony z listy, a na Twoje miejsce zostanie przyjęta inna osoba.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Harmonogram

  • Rejestracja kandydatów oraz wybór szkół i klas - od 1 kwietnia (godz. 9.00) do 30 kwietnia (godz. 15.00)
  • Ewentualna zmiana wyboru szkół i klas - od 16 czerwca (godz. 8.00) do 17 czerwca (godz. 15.00)
  • Wprowadzanie danych o osiągnięciach (dotyczy kandydatów spoza systemu) - od 18 czerwca (godz. 8.00) do 24 czerwca (godz. 15.00)
  • Dostarczenie dokumentów do szkoły I wyboru (dotyczy kandydatów spoza systemu) - od 20 czerwca (godz. 8.00) do 24 czerwca (godz. 12.00)
  • Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia - 27 czerwca (godz. 14.00)
  • Potwierdzanie woli nauki - od 27 czerwca (godz. 15.00) do 1 lipca (godz. 12.00)
  • Publikacja list przyjętych - 2 lipca (godz. 12.00)

 

Regulamin 

Przepisy dotyczące naboru elektronicznego reguluje Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 43/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.

 
Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr  43 / 07

 
Łódzkiego Kuratora Oświaty

z dnia 31 grudnia 2007 r.

 

 

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych osiągnięć kandydatów.

 

Na podstawie § 23 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232) zarządza się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok szkolny 2008/09:

 

1)  składania dokumentów do publicznych gimnazjów dla młodzieży

 

- od 3 marca do 31 marca 2008 r., do godz. 1500,

 

2)  składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

 

- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2008 r., do godz. 1500,

 

3)  składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych
przez dyrektora szkoły oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży (nie obowiązuje przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej)

 

- od 20 czerwca do 24 czerwca 2008 r., do godz. 1200,

 

4)  składania dokumentów do szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych (wraz ze świadectwem ukończenia szkoły)

 

- od 1 lipca do 14 sierpnia 2008 r. , do godz. 1500,

 

5)  testu badającego predyspozycje językowe dla klas wstępnych w dwujęzycznych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych

 

- od 26 maja do 6 czerwca 2008 r.,

 

6)  sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w dwujęzycznych oddziałach szkół ponadgimnazjalnych

 

- od 26 maja do 6 czerwca 2008 r.,

 

7)  egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do uzupełniających liceów ogólnokształcących oraz techników uzupełniających dla młodzieży

 

- 1 i 2 lipca 2008 r.

 

8)  egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkół policealnych dla młodzieży oraz wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych

 

- 27 i 28 sierpnia 2008 r.

 

2. Ustala się następujące terminy ogłoszenia list przyjętych do:

             

1)  liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży :

 

- lista wstępna            27 czerwca 2008 r., do godz. 1500

- lista ostateczna        2 lipca 2008 r., do godz. 1200

 

2)  uzupełniających liceów ogólnokształcących oraz techników uzupełniających dla młodzieży :

 

- 4 lipca 2008 r., godz. 1200

 

3)  szkół policealnych dla młodzieży oraz wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych :

 

- 29 sierpnia 2008 r., godz. 1200

 

3.   Ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole ponadgimnazjalnej (z zastrzeżeniem § 2 ust. 7):

 

- od 27 czerwca 2008 r., godz. 1500 do 1 lipca 2008 r., godz. 1200.

 

 

§ 2

 

1.      Szkoły ponadgimnazjalne przesyłają drogą elektroniczną informacje dotyczącą przyjętych uczniów do klas pierwszych oraz informacje o liczbie wolnych miejsc do Kuratorium Oświaty w Łodzi na adres e-mail: kolodz@kuratorium.lodz.pl lub do odpowiednich Delegatur Kuratorium Oświaty: w Sieradzu – kolodzdelsieradz@neostrada.pl, w Skierniewicach – delegatura-ko@skierniewice.interszkola.pl lub w Piotrkowie Trybunalskim – delegatura.piotrkow@poczta.onet.pl, w następujących terminach:

27 czerwca 2008 r., do godz. 1100

1 lipca 2008 r., do godz. 1100 .

Zasada ta nie dotyczy szkół objętych systemem elektronicznego naboru. Dyrektorzy Delegatur Kuratorium Oświaty przekazują informacje ze swojego terenu w ww. dniach.

 

2.      Informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach umieszcza się na stronie internetowej http://www.kuratorium.lodz.pl  w dniach od 27 czerwca (lista wstępna) oraz od 2 lipca 2008 r. (lista ostateczna).

 

3.      Szkoły ponadgimnazjalne mogą prowadzić nabór do poszczególnych oddziałów ogłaszając wspólną listę przyjętych uczniów.

 

4.      Uczeń, dla którego zabrakło miejsca w wybranym przez niego oddziale ma prawo ubiegać się o przyjęcie do innego oddziału, w którym są wolne miejsca, bez ponownego przeliczania punktów. Zasada ta nie obowiązuje przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej.

 

5.      Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia) oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

 

6.      Kandydaci, zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem wymienionych w § 2 ust. 5), nie biorą udziału w naborze i mogą być przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego jedynie do szkoły ponadgimnazjalnej najbliższej terytorialnie miejscu zamieszkania kandydata – po uzyskaniu opinii dyrektora macierzystego gimnazjum. Zaopiniowanie to powinno nastąpić przed terminem egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci, którzy nie skorzystają z takiej możliwości, mogą starać się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi miejscami po dniu  2 lipca 2008 r.

 

7.      Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:

1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych;

2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki;

3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

8.      Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej.

 

9.      Kandydaci, będący absolwentami gimnazjów z lat poprzednich, mogą brać udział w rekrutacji po ogłoszeniu listy wstępnej.

 

10.  Szkoły ponadgimnazjalne, które nie przeprowadziły pełnego naboru w terminie do dnia 2 lipca 2008 r. – prowadzą dodatkową rekrutację w terminie ustalonym przez dyrektora szkoły oraz na zasadach określonych przez szkolną komisję rekrutacyjną.

 

11.  Prowadzenie naboru w formie elektronicznej, możliwe jest jedynie po uzyskaniu przez organ prowadzący w terminie do 29 lutego 2008 r. akceptacji Łódzkiego Kuratora Oświaty, potwierdzającej zgodność stosowanej aplikacji z przepisami prawa oraz umożliwieniu dostępu do systemu przedstawicielowi Kuratorium Oświaty w Łodzi w ramach sprawowanego nadzoru.

 

12.  W przypadku prowadzenia naboru w systemie elektronicznym wspólnie przez kilka organów prowadzących, powinien obowiązywać jednolity regulamin w ramach systemu naboru, określający jednolite zasady rekrutacji dla wszystkich szkół danego typu, które w tym systemie uczestniczą.

 

13.  Oferta edukacyjna na rok szkolny 2008/09, sformułowana przesz szkoły ponadgimnazjalne podlega upowszechnieniu przed 31 marca 2008 r. i nie może być zmieniona do 24 czerwca 2008 r.

 

14.  Dopuszcza się ustalenie minimalnej liczby punktów, wymaganej przy przyjęciu do danego typu szkoły.

 

15.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach do szkoły, w której są wolne miejsca po 15 sierpnia 2008 r., mogą być przyjęci kandydaci, którzy nie uzyskali minimalnej liczby punktów, wymaganej do przyjęcia w szkole danego typu, wyłącznie za zgodą Łódzkiego Kuratora Oświaty.

 

16.  W przypadku likwidacji oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzącej kształcenie zawodowe, umieszczonego w ofercie edukacyjnej, w którym w toku naboru szkoła zarezerwowała miejsca dla uczniów powtarzających naukę w klasie pierwszej – organ prowadzący powinien zapewnić tym uczniom możliwość kontynuacji kształcenia w danym zawodzie.

 

 

§ 3

 

Ustala się następujące dodatkowe zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej :

 

1.        Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście preferencji obok siebie,

 

2.        Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności,

 

3.        Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 16 do 17 czerwca 2008 r., do godz. 1500, administrator systemu elektronicznego po upływie tego terminu jest zobowiązany do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach preferencji kandydatów,

 

4.        Deklaracja wyboru i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w macierzystym gimnazjum (jeśli jest ono objęte systemem naboru) lub w szkole z której pochodzi oddział umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji w formie pisemnej oraz podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów prawnych,

 

5.        Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu dodatkowych kryteriów, określonych w pkt. 6, jest wystarczająca do przyjęcia,

 

6.        Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym:

1)        zachowanie ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku

       (dotyczy kandydatów do szkół z oddziałami dwujęzycznymi)

2)        średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

3)        ocena zachowania,

 

7.        Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia w liczbie nie większej niż 3, na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażoną w formie pisemnej,

 

8.        W szkole, w której są wolne miejsca po ogłoszeniu listy wstępnej, szkolna komisja rekrutacyjna od 27 czerwca 2008 r., godz. 1200 dokonuje przyjęć zgłaszających się kandydatów, na podstawie oryginału świadectwa, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.

 

 

 

§ 4

 

Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:

 

1.    Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów – 200 pkt., w tym:

 

1)      liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) – 100 pkt.,

2)      liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.

 

2.        Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 

1)  stopień celujący - 15 punktów

2)  stopień bardzo dobry - 13 punktów

3)  stopień dobry - 11 punktów

4)  stopień dostateczny - 7  punktów

5)  stopień dopuszczający - 2  punkty

 

3.        Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów

 

4.        Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum :

 

1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):

a)    jeden tytuł – 10 punktów,

b)    dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,

2)   zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):

a)    w jednym konkursie – 5 punktów,

b)   w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,

3)   zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia):

a)    w jednej dyscyplinie – 6 punktów,

b)   dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,

albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3 miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 3 punkty,

4)   zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym  –  3 punkty,

5)   osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.

 

5.        Uczeń gimnazjum dwujęzycznego, ubiegający się o przyjęcie do klas dwujęzycznych w szkołach ponadgimnazjalnych, przy zachowaniu ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku, otrzymuje dodatkowo 5 punktów. Punkty są przyznawane, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia tego ucznia wymienione w § 4 ust. 4 oraz umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum nie przekracza 28 punktów. W przypadku gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia ucznia przekracza 28, przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, tak aby suma wszystkich punktów wyniosła 33.

 

 

§ 5

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Łódzkiemu Wicekuratorowi Oświaty Cezariuszowi Mostowskiemu.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora
Oświaty nr 43/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.           

 

 

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty:

 

1)        języka polskiego,

2)        języka angielskiego,

3)        języka niemieckiego,

4)        języka francuskiego,

5)        języka rosyjskiego,

6)        historyczny,

7)        biologiczny,

8)        chemiczny,

9)        fizyczny,

10)    informatyczny,

11)    geograficzny,

12)    matematyczny,

13)    wiedzy o sztuce.

 
Załącznik nr 2 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora
Oświaty nr 43/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.           

 

 

Wykaz konkursów tematycznych (punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim):

 

1)      Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego,

2)      Ogólnopolski Młodzieżowy Konkurs Krajoznawczy „ Poznajmy Ojcowiznę”,

3)      Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy,

4)      Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży,

5)      Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy parki krajobrazowe Polski”,

6)      Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej – „W Polsce bije serce świata – a czy Twoje serce bije dla Polski ?”

7)      „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – etap regionalny,

8)      Konkurs Matematyczny „Kangur” (co najmniej 125 pkt),

9)      Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej – organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie,

10)  Międzyprzedmiotowy Konkurs Ekologiczno–Turystyczny – organizowany przez WODN w Piotrkowie Trybunalskim,

11)  „Od konspiracji do akceptacji. Postawy młodzieży wobec rzeczywistości Polski Ludowej 1944-1989” – organizowany przez IPN

12)  Ogólnopolski Konkurs „Historia marynarki wojennej i wybrzeża polskiego” – organizowany przez LOK
Załącznik nr 3 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora
Oświaty nr 43/07 z dnia 31 grudnia 2007 r.                       

 

 

Wykaz dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane  w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

 

1) dyscypliny indywidualne :

 

- akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon,  wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe,

 

2) gry zespołowe :

 

- baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej.

 

 

 

Przydatne adresy (związane z naborem):

Strona naboru (logowanie): https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi: http://www.uml.lodz.pl

Kuratorium Oświaty w Łodzi: http://www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Drzwi otwarte

Multimedialna (filmy, zdjęcia) relacja z drzwi otwartych znajduje się tutaj

 

 

 


Zmieniony ( 30.01.2009. )