Tematy z języka polskiego 2009
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
22.05.2008.

Poniżej lista tematów, spośród których uczeń wybiera jeden na usty egzamin maturalny z języka polskiego w maju 2009 r.

 

Tematy literackie

 1. Literackie portrety Polaków w utworach różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 2. Przedstaw różne sposoby funkcjonowania motywu winy i kary w literaturze.
 3. Diabeł, anioł, duch – goście z zaświatów w literaturze. Omów ich funkcję na wybranych przykładach literackich.
 4. Moralne koszty zdobycia pieniędzy lub sławy. Rozważ problem, wykorzystując wybrane utwory literackie.
 5. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby wykorzystania tematu powrotu do lat dziecinnych w literaturze.
 6. Konflikt pokoleń – mit czy rzeczywistość? Rozważ problem, odwołując się do wybranych lektur.
 7. Literackie wizje młodości, jej doświadczeń i dążeń. Oceń, odwołując się do wybranych lektur.
 8. Grzechy romantycznego indywidualizmu i próby ich przezwyciężenia w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
 9. Uroda życia w ujęciu pisarzy renesansu i twórców epok późniejszych. Rozważ, odwołując się do wybranych lektur.
 10. Pytania o sens ludzkiego buntu stawiane w literaturze polskiej i obcej XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych lektur.
 11. Literatura w służbie ideologii. Omów na przykładzie wybranych autorów.
 12. Arkadie i utopie – literackie krainy szczęścia w utworach różnych epok. Zaprezentuj różne sposoby ich kreowania, ich funkcje i znaczenie.
 13. Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX w.
 14. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
 15. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów z różnych epok.
 16. Scharakteryzuj i oceń na wybranych przykładach, jaką rolę w społeczeństwie wyznaczyli inteligencji twórcy wybranych utworów literackich różnych epok.
 17. Twoje życiowe credo a przesłanie moralne twórców różnych epok. Rozwiń problem, wykorzystując wybrane teksty literackie.
 18. Ballada romantyczna jako źródło inspiracji dla poetów polskich XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
 19. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 20. Motyw śmierci i przemijania. W jaki sposób twórcy różnych epok przedstawiali swój stosunek do tematu? Omów, wykorzystując wybrane teksty literatury.
 21. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich.
 22. Dialog pokoleń zapisany w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.
 23. Elementy autobiograficzne w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
 24. Groteska jako kategoria estetyczna i sposób postrzegania świata w wybranych utworach literackich. Omów w wybranych przykładach.
 25. Jesteśmy dziećmi epoki epoka jest polityczna. Słowa W. Szymborskiej uczyń mottem rozważań o uwikłaniu literatury i kultury w politykę. Odwołaj się do wybranych tekstów.
 26. Motywy horacjańskie w literaturze polskiej. Omów zagadnienie , odwołując się do wybranych tekstów.
 27. Poezja religijna dzisiaj - zróżnicowanie, sukcesy, porażki. Omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich.
 28. Ironia i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 29. Świadectwo czasu, szkoła pisarstwa, ucieczka do rzeczywistości…. Rozważ, na wybranych przykładach, jaką funkcję pełnią w literaturze dzienniki.
 30. „Zakochani są szaleni”- rozwiń myśl Horacego, odwołując się do wybranych utworów literackich XX w.
 31. Powinowactwa literatury i filozofii. Na wybranych przykładach przedstaw związki twórczości pisarskiej i filozofii.
 32. Rozważania o życiu godnym w literaturze. Omów na przykładzie znanych Ci utworów literackich.
 33. Małe ojczyzny, krajobrazy polskie jako wartości wobec wyzwań wielkiego świata. Rozważ, odwołując się do wybranych tekstów.
 34. Bohater – wzór. Jak współczesny czytelnik odnosi się do tego typu postaci literackich? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych lektur.
 35. Przedstaw rozmaite wyobrażania i znaczenie apokalipsy w wybranych utworach literackich różnych epok.
 36. Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich.
 37. Antyczna odyseja a romantyczna wędrówka. Porównaj motyw podróży w wybranych utworach literackich.
 38. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 39. Kobieta i jej świat w ujęciu pisarzy różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 40. Motywy szekspirowskie w polskiej literaturze romantycznej i ich funkcja. Przedstaw na wybranych przykładach.
 41. Rola cierpienia w życiu człowieka. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
 42. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.
 43. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.
 44. Ornament, fascynacja, sposób widzenia świata. Różne ujęcia ludowości w literaturze polskiej. Omów, odwołując się do wybranych lektur.
 45. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych lektur.
 46. „Legenda to skarb i siła, często potężniejsza niż historia, niż rzeczywistość”. Inspirująca rola legendy w polskim dorobku literackim od średniowiecza do współczesności.
 47. Uczony – władcą świata. Optymistyczna wizja nauki a doświadczenia współczesnego człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów.
 48. Utopia i antyutopia w literaturze różnych epok. Zwróć uwagę na ich funkcję, formę i znaczenie.
 49. Świat ludowych wierzeń i wartości oraz jego rola w literaturze. Omów na przykładzie wybranych tekstów literackich.
 50. Postać władcy w literaturze – przedstaw wizerunki tych postaci w różnych epokach literackich, wskaż przemiany i określ ich przyczyny.
 51. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem w oparciu o wybrane utwory z literatury polskiej i obcej.
 52. Obywatel i państwo jako problem często obecny w literaturze. Zwróć uwagę na różne ujęcia gatunkowe i stylistyczne tego tematu.
 53. Temat: Polska – Rosja w literaturze romantyzmu i epok późniejszych. Omów odwołując się do wybranych tekstów.
 54. Wykorzystując wybrane teksty literackie, przedstaw poetycką fascynację codziennością  w twórczości trzech wybranych poetów XX wieku.
 55. Gaduły i gawędziarze. Przedstaw cechy gawędy, określ różne jej funkcje i odmiany w wybranych utworach literackich.
 56. Klasycyzm jako konwencja literacka i sposób mówienia o rzeczywistości nie tylko w antyku. Omów na wybranych przykładach.
 57. Nurt tyrtejski w poezji polskiej. Omów problem, odwołaj się do wybranych utworów z różnych epok.
 58. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
 59. Literackie portrety kobiet. Omów ich typy i funkcje na wybranych przykładach.
 60. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich i dramatycznych
 61. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 62. Sposób kreowania obrazu ojca w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.
 63. Literatura faktu, analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 64. Sacrum w literaturze. Omów zjawisko i jego funkcje w wybranych dziełach literackich.
 65. Rola muzyki i sposoby jej ukazywania w literaturze. Rozważ problem na wybranym materiale literackim.
 66. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Porównaj wykorzystane w nich środki wyrazu.
 67. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładach wybranych utworów.
 68. Różne kreacje narratora i ukształtowanie narracji w epice – analiza wybranych utworów.
 69. Analizując wybrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.
 70. Fraszka jako forma wypowiedzi artystycznej. Omów zagadnienie na przykładach z różnych epok.
 71. Dramat jednostki wpisanej w koło historii. Odwołując się do tekstów literackich, omów wpływ wydarzeń historycznych na biografię bohaterów literackich.
 72. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz jej oddziaływanie w wybranych przez siebie tekstach.
 73. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz od interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
 74. Jakim jesteśmy narodem? Sąd o Polakach w literaturze różnych epok - przedstaw na wybranych przykładach.
 75. Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje wizerunków zwierząt w wybranych utworach.
 76. Sport jako temat utworów literackich. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
 77. Sprawy osobiste i sprawy publiczne w listach twórców wybranej epoki. Omów zagadnienie wykorzystując twórczość epistolograficzną dowolnych artystów.
 78. Rzeczy w świecie człowieka. Zaprezentuj literackie obrazy przedmiotów w wybranych tekstach.
 79. Ideał kobiecości w wybranych utworach literackich różnych epok.
 80. Człowiek w sidłach żądz. Zaprezentuj bohaterów  literackich uwikłanych w niszczącą siłę namiętności.
 81. Miłość jako siła budująca lub niszcząca. Omów na wybranych przykładach.
 82. Rozważania o życiu godnym w literaturze. Omów na przykładzie znanych ci utworów.
 83. Postacie wielkie, święte i charyzmatyczne. Omów ich literackie wizerunki na przykładzie wybranych dzieł.
 84. „Cóż jest świat?” Toposy, metafory i obrazy świata w piśmiennictwie renesansu i baroku. Zaprezentuj temat, wykorzystując dowolne teksty literackie.
 85. Lęki cywilizacyjne we współczesnej poezji. Odwołując się do dowolnie wybranych utworów, omów ich podłoże, obraz i próby przezwyciężenia.
 86. Ewolucja powieści. Na przykładzie wybranych tekstów przedstaw jej drogi rozwojowe.
 87. Miasto – synonim cywilizacji i postępu, czy obszar zepsucia i degeneracji? Rozważ na przykładzie wybranych utworów literackich.
 88. Porównaj różne spojrzenia na obyczajowość szlachecką w wybranych utworach literackich.
 89. Kobieta anioł, kobieta – demon jako źródło inspiracji w literaturze. Rozważ na wybranych przykładach.
 90. Jakie prawdy psychologiczne o człowieku odkrywa literatura? Odpowiedz na pytanie na podstawie wybranych lektur.
 91. Zaprezentuj twórczość Wisławy Szymborskiej na tle liryki kobiecej.
 92. W poszukiwaniu jasnej strony życia – przedstaw te utwory literackie, które Twoim zdaniem pomagają optymistycznie spojrzeć na świat.
 93. Dehumanizacja człowieka i jego uprzedmiotowienie jako problem w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 94. W obronie ojczyzny. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw bohaterów działających w imię dobra swego kraju.
 95. Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.
 96. Sielankowy i satyryczny obraz wsi. Porównaj różne sposoby prezentacji tematu w literaturze wybranych epok.
 97. Na przykładzie literatury różnych epok przedstaw, jak funkcjonuje motyw świata-teatru.
 98. Topos ogrodu w literaturze i sztuce. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 99. Konflikt zasad moralnych. Omów zagadnienie na przykładzie twórczości wybranych pisarzy.
 

 

Związek literatury z innymi dziedzinami sztuki

 

 1. Sztuka jako źródło wiedzy o grze ludzkich namiętności. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 2. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 3. Karykatura jako jeden ze sposobów ukazywania człowieka w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
 4. Dzieło literackie i jego ekranizacja filmowa. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 5. Ekspresjonizm jako wyraz buntu w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do wybranych dzieł.
 6. Motyw powstania styczniowego w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 7. Awangardowe poszukiwania sztuki i literatury XX wieku. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 8. Wyjaśnij, na czym polega oryginalne i twórcze widzenie świata w sztuce współczesnej. Wykorzystaj zebrany materiał literacki i malarski.
 9. Idee rewolucyjne w literaturze, malarstwie i muzyce romantyzmu. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 10. Motyw gór w liryce i malarstwie polskiego modernizmu. Odwołaj się do istniejących wówczas konwencji artystycznych.
 11. Wyjaśnij na czym polega poetyckość tekstów współczesnych piosenek. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 12. Dramat człowieka uwikłanego w historię w literaturze i sztuce XX wieku. Omów zagadnie na wybranych przykładach.
 13. Dojrzewanie jako ważny temat i problem literatury i filmu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 14. Człowiek współczesny w świecie zagrożeń i unicestwionych wartości jako temat obecny nie tylko w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 15. Fenomen teatru telewizji. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przedstawień.
 16. Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla, przestrzeń destrukcji. Porównaj różne obrazy miasta przedstawione w literaturze i filmie.
 17. Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki. Rozważ temat, odwołując się do przykładów z literatury i sztuk plastycznych.
 18. Kupiec - skąpiec w literaturze i malarstwie. Porównaj literackie i malarskie środki wyrazu, na wybranym materiale.
 19. Impresjonistyczne pejzaże w malarstwie, muzyce i poezji. Porównaj wybrane teksty kultury.
 20. Realizm, symbolizm, groteska. Czemu służą tak różne sposoby przedstawiania  rzeczywistości w literaturze i sztuce? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 21. Mistrzowie pędzla i ludzie pióra wobec polskich narodowych stereotypów. Rozważ problem na podstawie wybranych dzieł malarskich i literackich.
 22. Kultura prowincjonalna – zaprezentuj najciekawsze zjawiska, grupy, postacie życia kulturalnego naszego miasta.
 23. Przedstaw muzea jako źródło wiedzy o twórcach znaczących dla rozwoju kultury Twoich rodzinnych stron.
 24. Na podstawie wybranych utworów omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce.
 25. Sienkiewiczowska i Hoffmanowska wizja historii. Porównaj adaptacje Trylogii z literackim pierwowzorem.
 26. Przyroda jako główny temat i tło w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych tekstów kultury.
 27. Obraz świetności Polski w twórczości H. Sienkiewicza i w malarstwie J. Matejki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 28. Abrakadabra. Magia językowa – jej funkcje dawniej i dziś. Omów na wybranych przykładach.
 29. Literatura niedramatyczna jako źródło inspiracji dla współczesnego teatru. Omów na przykładzie wybranej adaptacji utworu.
 30. Motywy biblijne w malarstwie i literaturze – od średniowiecza do współczesności. Rozwiń temat posługując się wybranymi przykładami.
 31. Analizując język piosenek jednego z dowolnie wybranych zespołów muzycznych, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
 32. Barwy – ich symbolika i znaczenie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.
 33. Literackie i filmowe wcielenia karierowiczów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 34. Baśniowe światy w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 35. Wizerunek anioła w literaturze i sztuce. Porównaj sposób artystycznego ujęcia postaci anioła, zestawiając odpowiednie teksty kultury.
 36. Rozdwojenie osobowości jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 37. Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich i filmowych.
 38. Holocaust w literaturze i filmie. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
 39. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 40. Motywy orientalne i ich funkcje w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 41. Wizerunki młodzieży w literaturze i filmie XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 42. Pisarze – malarze. Omów twórczość literacką i plastyczną wybranych artystów.
 43. Motyw tańca w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw na wybranych przykładach.
 44. Motyw wesela w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 45. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
 46. Katastroficzna wizja świata w literaturze i sztuce przełomu wieków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 47. Katastroficzna wizja świata w sztuce i literaturze przełomów wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 48. My i nasze miasto w świetle relacji dziennikarskich. Zaprezentuj życie kulturalne Łodzi na podstawie rocznika wybranej gazety
 49. Malarstwo, rzeźba, architektura, jako inspiracje dla literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 50. Piękno niejedno ma imię. Omów różne jego koncepcje na podstawie wybranych dzieł literackich, malarskich i/lub architektonicznych.
 51. Porównaj różne ujęcia motywu apokalipsy w literaturze i sztuce.
 52. Porównaj obrazy Warszawy w wybranych utworach literackich i malarstwie.
 53. Wielkie tematy narodowe w malarstwie i literaturze polskiej. Omów na przykładzie wybranej epoki/epok.
 54. Powstanie warszawskie i sposób jego ujęcia w literaturze, filmie, fotografii. Zaprezentuj temat na podstawie zebranego materiału.
 55. Rożne sposoby przedstawienia matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 56. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych dzieł.
 57. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku.

 

Tematy z języka

 

 1. Stylizacja biblijna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 2. Oceń poprawność językową wybranych tekstów prasowych.
 3. Na czym polega specyfika języka czasopism dla dzieci i młodzieży na tle ogólnej odmiany języka polskiego.
 4. Obecność języka Biblii we współczesnej polszczyźnie. Omów na wybranych przykładach.
 5. Jaki obraz świata kreują nagłówki prasowe? Przedstaw, omawiając funkcję tytułów prasowych.
 6. Internetowy język czatu – dokonaj analizy i oceń.
 7. Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cezury. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 8. Właściwości wywiadu jako formy wypowiedzi. Omów na wybranych przykładach.
 9. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie Omów problem i przedstaw zasadność stosowania języka angielskiego.
 10. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich.
 11. Stylizacja językowa we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów
 12. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 13. Źródła komizmu językowego i sposoby jego osiągnięcia. Omów, wykorzystując wybrane utwory literackie.
 14. Elementy gwarowe we współczesnej kulturze. Omów zagadnienie na wybranych tekstach literackich, tekstach piosenek lub dialogach filmowych.
 15. Zmagania literatury z cenzurą, ich wpływ na kształt językowy utworów. Omów na przykładach od pozytywizmu do współczesności.
 16. Środki retoryczne w wybranych kazaniach i przemówieniach. Omów na wybranych przykładach.
 17. Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów temat na podstawie języka potocznego i publicystycznego.
 18. Sztuka epistolarna jako forma porozumiewania się. Rozważ temat, odwołując się do wybranych tekstów z dwóch epok literackich.
 19. Przykłady parodii tekstów literackich. Omów na wybranych przykładach.
 20. Zabawy słowem w twórczości Tuwima, Gałczyńskiego i Białoszewskiego. Zanalizuj na wybranych przykładach.
 21. Negatywne skutki tendencji rozwojowych we współczesnej polszczyźnie. Omów na zebranym materiale językowym.
 22. Puryzm czy liberalizm językowy? Zaprezentuj swoje stanowisko wobec zapożyczeń odwołując się do wybranych epok. Wskaż uwarunkowania historyczne, socjologiczne, kulturowe.
 23. Omów cechy językowe i stylistyczne tekstów literackich wybranej epoki.
 24. Język postaci kreowanych przez polskie kino i jego wpływ na język młodego pokolenia. Omów na wybranych przykładach.
 25. Na wybranych przykładach omów problem zachowań niewerbalnych towarzyszących komunikacji międzyludzkiej.
 26. Gdy rozum śpi, tam budzą się upiory ... agresji, wulgarności i chamstwa w języku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 27. Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany materiał językowy.
 28. Mowa murów. Dokonaj semantycznej i składniowej analizy napisów na murach.
 29. Nasze miasto w nazwach własnych. Na podstawie wybranych nazw (sklepów, kawiarni, instytucji) przedstaw tendencje rozwojowe w dziedzinie nazewnictwa.
 30. Porównaj i oceń żargon współczesnej młodzieży i żargon uczniowski z czasów młodości swoich rodziców.
 31. Komizm językowy w żargonie uczniowskim. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 32. Język jako narzędzie propagandy i demagogii. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów z literatury lub publicystyki.
 33. Jak mówią bohaterowie powieści historycznych? Zanalizuj archaizmy w wybranych dziełach.
 34. Wypowiedzi polityków. Na podstawie  zebranego materiału dokonaj klasyfikacji najczęściej pojawiających się błędów językowych.
 35. Na podstawie zebranego materiału omów pochodzenie i budowę słowotwórczą imion zwierząt domowych.
 36. Przekład literacki – sztuka czy rzemiosło? Omów zagadnienie, porównując różne przekłady tych samych tekstów.
 37. Style warunkowane przez osobowość rozmówcy i okoliczności wypowiedzi. Omów w oparciu o dowolne teksty literackie.
 38. Język twoich rówieśników – scharakteryzuj na podstawie zgromadzonego materiału.
 39. Dlaczego niektóre wyrazy stają się modne? Zanalizuj przykłady ze współczesnej polszczyzny.
 40. Rola i znaczenie archaizmów w literaturze fantasy. Omów na wybranych przykładach.
 41. Kicz językowy. Przedstaw zjawisko analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo i hip hopu.
 42. Neologizmy i ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 43. Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na przykładach z publicystyki dawnej i współczesnej.
 44. Zanalizuj język wybranych przez siebie programów telewizyjnych.

 

Zmieniony ( 24.05.2008. )