Nabór elektroniczny 2009
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
29.01.2009.

 

W tym roku szkolnym, podobnie jak w latach ubiegłych, uczestniczymy w naborze elektronicznym do szkół ponadgimnazjalnych.

 

W roku szkolnym 2009/2010 planujemy otworzenie następujących 6 oddziałów:

 Nazwa klasy
Przedmioty rozszerzone Języki obce
Przedmioty uwzględniane w rekrutacji**
Wychowawca 
 F
ogólna

WOS,
informatyka,
język polski,
język angielski

do wyboru II język: niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych o zróżnicowanym poziomie nauczania. Pierwszy język jest realizowany w wymiarze 5 godzin tygodniowo, a drugi - 2 godzin.

 WOS, informatyka, język angielski  
 A
ogólna
 
 B
biologiczno-chemiczna
biologia,
chemia

do wyboru I i II język: angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski

 

Nauka języków obcych odbywa się w grupach międzyoddziałowych o zróżnicowanym poziomie nauczania. Pierwszy język jest realizowany w wymiarze 5 godzin tygodniowo, a drugi - 2 godzin.

 biologia, chemia, fizyka
 
 C
europejska
język obcy,
historia,
geografia,
WOS
 język obcy*, historia, geografia
 

 D
językowo-historyczna

język polski,
język obcy,
historia
 język obcy*, historia, WOS
 
 E
matematyczno-informatyczna
matematyka,
fizyka i astronomia,
informatyka
 matematyka, fizyka, informatyka
 

 *) wskazany przez ucznia (w przypadku kandydata uczącego się więcej niż jednego języka obcego system naboru automatycznie wybierze język z najwyższą oceną)

**) w każdej klasie w rekrutacji uwzględniany jest obowiązkowo język polski


 

Nabór elektroniczny - krok po kroku
Wersja dla kandydatów objętych systemem

 

Poniższe informacje są przeznaczone dla kandydatów z 16 powiatów województwa łódzkiego biorących udział w naborze elektronicznym. Jeśli jesteś kandydatem spoza systemu zajrzyj tu .

 

Krok Co zrobić? Kiedy? Uwagi 
 1W gimnazjum, do którego uczęszczasz, otrzymasz login (identyfikator) i hasło do swojego osobistego konta. Zaloguj się do systemu na stronie internetowej www.lodzkie.edu.com.pl. Sprawdź, czy Twoje dane osobowe są poprawne i zmień hasło dostępu na łatwiejsze do zapamiętania.
 od 1 kwietnia 2009 
 2Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zostaw je w gimnazjum, w którym się uczysz.do 30 kwietnia 2009, do godziny 15:00Najpierw wybierz jedną, dwie lub trzy szkoły ponadgimnazjalne. W tym przypadku kolejność nie ma znaczenia. Następnie wybierz dowolną  liczbę  oddziałów (spośród wybranych szkół) w dokładnie takiej kolejności jakie masz preferencje. Im więcej klas wskażesz - tym  minimalizujesz ryzyko nieprzyjęcia do żadnej szkoły.
 3Możesz zmienić preferencje oddziałów. Jeśli je zmienisz, musisz także złożyć nowe podanie w gimnazjum, w którym się uczysz (jak w kroku 2)od 15 czerwca do 17 czerwca do godz. 15:00Pod koniec roku szkolnego będziesz znać swoje oceny oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Jeśli uznasz, że zwiększa/zmniejsza to Twoje szanse na przyjęcie do wymarzonych oddziałów - możesz to zmienić teraz.
 4Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu i zweryfikuj poprawność danych wprowadzonych przez Twoje gimnazjum macierzyste.   
 5Szkoły ponadgimnazjalne publikują wyniki zakwalifikowanych do przyjęcia.26 czerwca godz. 15:00
 
 6Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.do 30 czerwca 2009, do godziny 12:00Jeżeli nie potwierdzisz woli nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany - zostaniesz skreślony z listy, a na Twoje miejsce zostanie przyjęta inna osoba.

 

 

Nabór elektroniczny - krok po kroku
Wersja dla kandydatów nieobjętych systemem

 

Poniższe informacje są przeznaczone dla kandydatów spoza 16 powiatów województwa łódzkiego biorących udział w naborze elektronicznym. Jeśli jesteś kandydatem z gimnazjum należącego do systemu zajrzyj tu .

 

Krok Co zrobić? Kiedy? Uwagi 
 1Załóż konto na stronie internetowej  www.lodzkie.edu.com.pl.
Zapamiętaj swój login (identyfikator) i hasło.
od 1 kwietnia 2009Jeśli masz problemy z dostępem do Internetu - zapraszamy 22 kwietnia 2009 r. o godz. 14:00 do naszej szkoły (Łódź, al. Piłsudskiego 159 ). Będziesz mógł skorzystać bezpłatnie z pracowni komputerowej pod okiem administratora naboru.
 2Przejrzyj ofertę szkół. Wybierz oddziały, do których chcesz kandydować. Wydrukuj podanie, daj do podpisu rodzicom (opiekunom prawnym) i zanieś je do szkoły, w której jest oddział wybrany przez Ciebie jako pierwszy. Będzie to Twoja szkoła pierwszego wyboru.do 30 kwietnia 2009, do godziny 15:00

Najpierw wybierz jedną, dwie lub trzy szkoły ponadgimnazjalne (UWAGA! Jeśli wybrałeś również szkołę w swojej miejscowości, to w systemie możesz wybrać maksymalnie dwie szkoły!). W tym przypadku kolejność nie ma znaczenia. Następnie wybierz dowolną  liczbę  oddziałów (spośród wybranych szkół) w dokładnie takiej kolejności jakie masz preferencje. Im więcej klas wskażesz - tym  minimalizujesz ryzyko nieprzyjęcia do żadnej szkoły.

Jeżeli wśród wybranych oddziałów są klasy, do których wymagane są badania lekarskie (technika, zawodówki) musisz je wykonać i dołączyć do podania.

 3Możesz zmienić preferencje oddziałów. Jeśli je zmienisz, musisz także złożyć nowe podanie w szkole pierwszego wyboru (jak w kroku 2).od 15 czerwca do 17 czerwca do godz. 15:00Pod koniec roku szkolnego będziesz znać swoje oceny oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego. Jeśli uznasz, że zwiększa/zmniejsza to Twoje szanse na przyjęcie do wymarzonych oddziałów - możesz to zmienić teraz.
 4Po otrzymaniu świadectwa ze szkoły zaloguj się ponownie do systemu
i przepisz do odpowiedniego formularza oceny, wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz informacje o innych osiągnięciach. Zanieś kopie świadectw oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego do szkoły pierwszego wyboru.
od 19 do 23 czerwca 2009, do godziny 12:00Pamiętaj! Musisz zanieść tyle kopii dokumentów, ile szkół wybrałeś w systemie tzn. jeśli wybrałeś trzy szkoły to dostarczasz trzy kopie świadectwa i egzaminu gimnazjalnego).
Kopie dokumentów muszą być potwierdzone przez gimnazjum, w którym się uczysz.

 5Szkoły ponadgimnazjalne publikują wyniki zakwalifikowanych do przyjęcia.26 czerwca godz. 15:00
 
 6Aby potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany, dostarcz do tej szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu.do 30 czerwca 2009, do godziny 12:00Jeżeli nie potwierdzisz woli nauki w szkole, do której zostałeś zakwalifikowany - zostaniesz skreślony z listy, a na Twoje miejsce zostanie przyjęta inna osoba.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Harmonogram

  • Rejestracja kandydatów oraz wybór szkół i klas - od 1 kwietnia (godz. 9.00) do 30 kwietnia (godz. 15.00)
  • Ewentualna zmiana wyboru szkół i klas - od 15 czerwca (godz. 8.00) do 17 czerwca (godz. 15.00)
  • Wprowadzanie danych o osiągnięciach (dotyczy kandydatów spoza systemu) - od 17 czerwca (godz. 8.00) do 23 czerwca (godz. 12.00)
  • Dostarczenie dokumentów do szkoły I wyboru (dotyczy kandydatów spoza systemu) - od 19 czerwca (godz. 8.00) do 23 czerwca (godz. 12.00)
  • Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia - 26 czerwca (godz. 15.00)
  • Potwierdzanie woli nauki - od 26 czerwca (godz. 15.00) do 30 czerwca (godz. 12.00)
  • Publikacja list przyjętych - 30 czerwca (godz. 13.00)

 

Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty

Przepisy dotyczące naboru elektronicznego reguluje Zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty nr 164/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

 

Łódzki Kurator Oświaty
KO//WNPiWE/OSO-0152/164/08/JO
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 164 / 08
Łódzkiego Kuratora Oświaty
z dnia 31 grudnia 2008 r.

w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji do publicznych gimnazjów,
szkół ponadgimnazjalnych oraz w przypadku szkół ponadgimnazjalnych sposobu przeliczania na
punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum a także sposobu punktowania innych
osiągnięć kandydatów.
Na podstawie § 23 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego
2004 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. nr 26, poz. 232) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się następujące terminy rekrutacji obowiązujące w województwie łódzkim na rok
szkolny 2009/10:
1) składania dokumentów do publicznych gimnazjów dla młodzieży
- od 2 marca do 31 marca 2009 r., do godz. 1500,
2) składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży
- od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2009 r., do godz. 1500,
3) składania kopii świadectw ukończenia gimnazjum, poświadczonych przez dyrektora szkoły
oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego przez kandydatów do liceów,
techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży (nie obowiązuje przy
prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej)
- od 19 czerwca do 23 czerwca 2009 r., do godz. 1200,
4) składania dokumentów do szkół policealnych oraz do szkół dla dorosłych (wraz ze
świadectwem ukończenia szkoły)
- od 1 lipca do 21 sierpnia 2009 r., do godz. 1500,
5) testu badającego predyspozycje językowe dla klas wstępnych w dwujęzycznych oddziałach
szkół ponadgimnazjalnych
- od 25 maja do 5 czerwca 2009 r.,
6) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych w dwujęzycznych oddziałach szkół
ponadgimnazjalnych
- od 25 maja do 5 czerwca 2009 r.,
7) egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do uzupełniających liceów
ogólnokształcących oraz techników uzupełniających dla młodzieży
- 1 i 2 lipca 2009 r.
8) egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej do szkół policealnych dla młodzieży
oraz wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych
- 27 i 28 sierpnia 2009 r.
2. Ustala się następujące terminy ogłoszenia list przyjętych do:

1) liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży :
- lista wstępna 26 czerwca 2009 r., do godz. 1500
- lista ostateczna 30 czerwca 2009 r., do godz. 1300
2) uzupełniających liceów ogólnokształcących oraz techników uzupełniających dla młodzieży :
- 3 lipca 2009 r., godz. 1200
3) szkół policealnych dla młodzieży oraz wszystkich szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych :
- 29 sierpnia 2009 r., godz. 1200
3. Ustala się termin złożenia przez kandydatów umieszczonych na liście wstępnej oryginału
świadectwa stanowiącego potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole
ponadgimnazjalnej (z zastrzeżeniem § 2 ust. 7):
- od 26 czerwca 2009 r., godz. 1500 do 30 czerwca 2009 r., godz. 1200.

§ 2

1. Szkoły ponadgimnazjalne dysponujące wolnymi miejscami przekazują informacje o liczbie
miejsc drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Łodzi na adres e-mail:
kolodz@kuratorium.lodz.pl lub do odpowiednich Delegatur Kuratorium Oświaty: w Sieradzu –
kolodzdelsieradz@neostrada.pl, w Skierniewicach – delegatura.skierniewice@gmail.com lub
w Piotrkowie Trybunalskim – delegatura.piotrkow@poczta.onet.pl, w następujących terminach:
26 czerwca 2009 r., do godz. 1100
30 czerwca 2009 r., do godz. 1100 .
2. Informacje o liczbie wolnych miejsc w szkołach umieszcza się na stronie internetowej
http://www.kuratorium.lodz.pl w dniach od 26 czerwca (lista wstępna) oraz od 30 czerwca
2009 r. (lista ostateczna).
3. Szkoły ponadgimnazjalne mogą prowadzić nabór do poszczególnych oddziałów ogłaszając
wspólną listę przyjętych uczniów.

4. Uczeń, dla którego zabrakło miejsca w wybranym przez niego oddziale ma prawo ubiegać się
o przyjęcie do innego oddziału, w którym są wolne miejsca, bez ponownego przeliczania
punktów. Zasada ta nie obowiązuje przy prowadzeniu naboru do szkół ponadgimnazjalnych
w formie elektronicznej.
5. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do
zarządzenia) oraz przez Kuratorów Oświaty w innych województwach (wymienionych
w zasadach rekrutacji poszczególnych Kuratoriów Oświaty), laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, przyjmowani są do
wybranej przez siebie szkoły ponadgimnazjalnej, niezależnie od kryteriów zawartych w statucie
szkoły.
6. Kandydaci, zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego (z wyjątkiem wymienionych w § 2 ust. 5), nie
biorą udziału w naborze i mogą być przyjęci bez postępowania rekrutacyjnego jedynie do szkoły
ponadgimnazjalnej najbliższej terytorialnie miejscu zamieszkania kandydata – po uzyskaniu
opinii dyrektora macierzystego gimnazjum. Zaopiniowanie to powinno nastąpić przed terminem
egzaminu gimnazjalnego. Kandydaci, którzy nie skorzystają z takiej możliwości, mogą starać
się o przyjęcie do dowolnie wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, dysponującej wolnymi
miejscami po dniu 30 czerwca 2009 r.
7. Przy przyjmowaniu do szkół, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych
w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają:
1) sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby
umieszczone w rodzinach zastępczych;
2) kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono
indywidualny program lub tok nauki;
3) kandydaci z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku
kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
8. Wyrażenie woli podjęcia nauki w wybranej szkole, po ogłoszeniu listy wstępnej, poprzez
złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych
wynikach egzaminu, może być zmienione dopiero po ogłoszeniu listy ostatecznej.
9. Szkoły ponadgimnazjalne, które nie przeprowadziły pełnego naboru w terminie do dnia
30 czerwca 2009 r. – prowadzą dodatkową rekrutację w terminie ustalonym przez dyrektora
szkoły oraz na zasadach określonych przez szkolną komisję rekrutacyjną.
10. Prowadzenie naboru w formie elektronicznej, możliwe jest jedynie po uzyskaniu przez organ
prowadzący w terminie do 27 lutego 2009 r. akceptacji Łódzkiego Kuratora Oświaty,
potwierdzającej zgodność stosowanej aplikacji z przepisami prawa, przedstawieniu regulaminu
naboru oraz umożliwieniu dostępu do systemu przedstawicielowi Kuratorium Oświaty w Łodzi
w ramach sprawowanego nadzoru.
11.W przypadku prowadzenia naboru w systemie elektronicznym wspólnie przez kilka organów
prowadzących, obowiązuje jednolity regulamin, w ramach systemu naboru. Regulamin
powinien określać jednolite zasady rekrutacji dla wszystkich szkół danego typu, które w tym
systemie uczestniczą.

12. Oferta edukacyjna na rok szkolny 2009/10, sformułowana przesz szkoły ponadgimnazjalne
podlega upowszechnieniu przed 31 marca 2009 r. i nie może być zmieniona do czasu
ogłoszenia listy wstępnej.
13. W przypadku likwidacji oddziału klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej, prowadzącej
kształcenie zawodowe, umieszczonego w ofercie edukacyjnej, w którym w toku naboru szkoła
zarezerwowała miejsca dla uczniów powtarzających naukę w klasie pierwszej – organ
prowadzący wskazuje tym uczniom szkołę z możliwością kontynuacji kształcenia w danym
zawodzie.

§ 3

Ustala się następujące dodatkowe zasady obowiązujące przy prowadzeniu naboru do szkół
ponadgimnazjalnych w formie elektronicznej:
1. Kandydaci wskazują w deklaracji wyboru dowolną liczbę oddziałów w ramach trzech
wybranych przez siebie szkół, ustalając kolejność wybranych oddziałów w formie listy
preferencji, przy czym wybrane oddziały z tej samej szkoły nie muszą występować na liście
preferencji obok siebie,
2. Lista preferencji obejmuje wszystkie wskazane przez kandydata oddziały, do których chciałby
on zostać przyjęty, poczynając od oddziału, do którego kandydat chciałby być przyjęty
w pierwszej kolejności,
3. Kandydaci mają możliwość dokonania ostatecznych zmian w wyborze szkół i deklarowanej
kolejności oddziałów na liście preferencji w terminie od 15 do 17 czerwca 2009 r., do godz.
1500, administrator systemu elektronicznego po upływie tego terminu jest zobowiązany
do zablokowania możliwości dokonania zmian na listach preferencji kandydatów,
4. Deklaracja wyboru w formie pisemnej podpisana przez ucznia i jego rodziców lub opiekunów
prawnych, i wszystkie dokonane w niej zmiany powinny być złożone w macierzystym
gimnazjum (jeśli jest ono objęte systemem naboru) lub w szkole z której pochodzi oddział
umieszczony na najwyższej pozycji na liście preferencji.
5. Kandydat przyjmowany jest do oddziału znajdującego się na najwyższej pozycji spośród
wskazanych przez niego na liście preferencji, do którego liczba punktów przy uwzględnieniu
dodatkowych kryteriów, określonych w pkt. 6, jest wystarczająca do przyjęcia,
6. Dla kandydatów, którzy uzyskali równą liczbę punktów, po uwzględnieniu wszystkich
obowiązujących kryteriów, ustala się dodatkowe kryteria w porządku hierarchicznym :
1) zachowanie ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym samym języku
(dotyczy kandydatów do szkół z oddziałami dwujęzycznymi)
2) średnia ocen ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
3) ocena zachowania,
7. Macierzyste gimnazjum jest zobowiązane wydać kopie świadectwa i zaświadczenia o wynikach
egzaminu w liczbie nie większej niż 3, na prośbę ucznia, jego rodziców lub prawnych
opiekunów, wyrażoną w formie pisemnej,
8. W szkole, w której są wolne miejsca po ogłoszeniu listy wstępnej, szkolna komisja rekrutacyjna
od 26 czerwca 2009 r., godz. 1500 dokonuje przyjęć zgłaszających się kandydatów, na
podstawie oryginału świadectwa, wprowadzając na bieżąco zmiany do systemu
elektronicznego, celem ustalenia listy ostatecznej.

§ 4

Ustala się następujące zasady przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech
wybranych zajęć edukacyjnych oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku
nauki w gimnazjum, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydatów:
1. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym za oceny
z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów, a także za wyniki egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów –
200 pkt., w tym:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku
nauki w gimnazjum (liczba punktów uzyskanych przez kandydata jest równa liczbie
punktów zawartych w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu) – 100 pkt.,
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia
gimnazjum z czterech przedmiotów – języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć
edukacyjnych wskazanych przez szkolną komisję rekrutacyjną oraz za inne osiągnięcia
ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum – 100 pkt.
2. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych
zajęć edukacyjnych:
1) stopień celujący - 15 punktów
2) stopień bardzo dobry - 13 punktów
3) stopień dobry - 11 punktów
4) stopień dostateczny - 7 punktów
5) stopień dopuszczający - 2 punkty
3. Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
4. Sposób przeliczania na punkty innych szkolnych lub pozaszkolnych osiągnięć ucznia z
okresu nauki w gimnazjum, umieszczonych na świadectwie ukończenia gimnazjum :
1) uzyskanie tytułu finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez kuratora
oświaty (wymienionych w załączniku nr 1 do zarządzenia):
a) jeden tytuł – 11 punktów,
b) dwa i więcej tytułów – dodatkowo 2 punkty,
2) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach tematycznych i interdyscyplinarnych co najmniej na
szczeblu wojewódzkim (wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia):
a) w jednym konkursie – 5 punktów,
b) w dwóch i więcej konkursach – dodatkowo 2 punkty,
3) zajęcie od 1 do 6 miejsca w zawodach sportowych indywidualnych lub od 1 do 4 miejsca
w grach zespołowych co najmniej na szczeblu wojewódzkim (w dyscyplinach wymienionych
w załączniku nr 3 do zarządzenia):
a) w jednej dyscyplinie – 5 punktów,
b) dwóch i więcej dyscyplinach – dodatkowo 2 punkty,
albo (w przypadku braku osiągnięć co najmniej na szczeblu wojewódzkim) zajęcie od 1 do 3
miejsca w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym (w dyscyplinach wymienionych
w załączniku nr 3 do zarządzenia) – 2 punkty,
4) zajęcie od 1 do 3 miejsca w konkursach artystycznych co najmniej na szczeblu powiatowym
– 3 punkty,
5) osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu, albo
osiągnięcia w aktywności na rzecz środowiska szkolnego – 3 punkty.

5. Uczeń gimnazjum dwujęzycznego, ubiegający się o przyjęcie do klas dwujęzycznych
w szkołach ponadgimnazjalnych, przy zachowaniu ciągłości edukacji dwujęzycznej w tym
samym języku, otrzymuje dodatkowo 5 punktów. Punkty są przyznawane, gdy suma
wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia tego ucznia wymienione w § 4
ust. 4 oraz umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum nie przekracza 28 punktów.
W przypadku, gdy suma wszystkich punktów za szkolne lub pozaszkolne osiągnięcia ucznia
przekracza 28, przyznaje się odpowiednią liczbę punktów, tak aby suma wszystkich
punktów wyniosła 33.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Łódzkiemu Wicekuratorowi Oświaty.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora
Oświaty nr 159/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów

A. Organizowanych przez Łódzkiego Kuratora Oświaty:
1) języka polskiego,
2) języka angielskiego,
3) języka niemieckiego,
4) języka francuskiego,
5) języka rosyjskiego,
6) historyczny,
7) biologiczny,
8) chemiczny,
9) fizyczny,
10) informatyczny,
11) geograficzny,
12) matematyczny,
13) wiedzy o sztuce.
B. Organizowanych przez komitety główne konkursów i olimpiad (punktowane są
osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim):
1) XIV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego” – etap regionalny,
2) III Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów – etap okręgowy (stopień II).

 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora
Oświaty nr 159/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

Wykaz konkursów tematycznych i interdyscyplinarnych (punktowane są osiągnięcia kandydatów co najmniej na szczeblu wojewódzkim):

1) Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej,
2) Ogólnopolski Konkurs „Odważmy się być wolnymi”,
3) Ogólnopolski Konkurs Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów,
4) Konkurs dendrologiczny „Znam drzewa i krzewy”,
5) Konkurs ornitologiczny „Jaki to ptak”,
6) Konkurs Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy”,
7) I Wojewódzki Konkurs Geograficzno – Biologiczny „Przez lądy, morza i oceany– Europa”,
8) Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno-Turystyczny,

 

Załącznik nr 3 do zarządzenia Łódzkiego Kuratora
Oświaty nr 159/08 z dnia 31 grudnia 2008 r.

Wykaz dyscyplin sportowych obejmujących konkursy organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, w których osiągnięcia kandydatów są punktowane w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych:

1) dyscypliny indywidualne :
- akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe,
boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa,
jeździectwo, judo, kajakarstwo, kajakarstwo górskie, karate tradycyjne, karate WKF,
kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo
figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, modelarstwo kosmiczne,
modelarstwo lotnicze, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne – biegi, skoki, kombinacja
norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów,
saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy,
szermierka, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon,
wioślarstwo, wspinaczka sportowa, wyścigi zaprzęgów, zapasy styl klasyczny, zapasy styl
wolny, żeglarstwo, żeglarstwo lodowe,
2) gry zespołowe :
- baseball, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna,
piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, rugby, unihokej.
 

REGULAMIN SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNO – WERYFIKACYJNEJ
w roku szkolnym 2008/2009


1.1.     W skład komisji wchodzą nauczyciele, którzy będą wychowawcami nowo przyjętych klas pierwszych oraz administrator pracowni informatycznej. Komisja wykonuje swoje zadania pod kierunkiem przewodniczącego.

1.2.     Przewodniczący komisji odpowiedzialny jest za:
-    ustalenie harmonogramu prac członków komisji,
-    koordynację działań komisji i nadzór nad jej pracami,

1.3.    Członkowie komisji odpowiedzialni są za:
-    wprowadzenie danych o kandydatach, w szczególności potwierdzenie złożenia oryginałów dokumentów do systemu elektronicznego naboru
-    przyjęcie kopii świadectw i wyników egzaminu od kandydatów
-    rzetelną weryfikację danych kandydatów
-    przyjęcie oryginału świadectw, zaświadczeń o wynikach egzaminu, karty zdrowia, dwóch zdjęć, deklaracji wyboru języków obcych, deklaracji uczęszczania na zajęcia wych. do życia w rodzinie, zgody na przetwarzanie danych

2.1.     Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne zgodnie z zasadami rekrutacji uczniów opisanymi w Zarządzeniu Nr 164/ 08 Kuratora Oświaty w Łodzi z dn. 31 grudnia 2008 r., następnie ogłasza listę wstępną kandydatów – 26 czerwca 2009 r. o godz. 1500  oraz listę ostateczną – 30 czerwca 2009 r. godz. 1300.

3.1.     Kandydat wraz z opiekunami prawnymi mają prawo odwołać się od decyzji komisji do dyrektora liceum w terminie jednego dnia od dnia wywieszenia listy przyjętych.

3.2.    Dyrektor zobowiązany jest podjąć decyzję i poinformować zainteresowanych możliwie niezwłocznie.

4.1.  O przyjęciu do klasy pierwszej ucznia powracającego z zagranicy decyduje dyrektor liceum.

4.2.  W przypadku niewykorzystania limitu miejsc w poszczególnych oddziałach naboru dokonuje komisja rekrutacyjna, niezwłocznie uzupełniając dane przyjętych w systemie naboru elektronicznego. Dodatkowa rekrutacja odbędzie się w dniach 1-3 lipca 2009 oraz 25 – 31 sierpnia 2009 r.

 

Przydatne adresy (związane z naborem):

Strona naboru (logowanie): https://lodzkie.edu.com.pl/Kandydat

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi: http://www.uml.lodz.pl

Kuratorium Oświaty w Łodzi: http://www.kuratorium.lodz.pl

 

 

Drzwi otwarte

Drzwi otwarte odbyły się 3 kwietnia 2009 r. w godz. 14-18.

Multimedialna (filmy, zdjęcia) relacja z drzwi otwartych w 2009 roku znajduje się tutaj

 

Do pobrania:

Informacja o naborze do klas pierwszych (plik *.doc, 65kB)

 

 


Zmieniony ( 04.04.2009. )