Przetarg nieograniczony na ochronę mienia 2009
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
18.02.2009.

XXIII Liceum Ogólnokształcące im ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, al. Piłsudskiego 159 (NIP:728-116-10-22 tel./fax 042-674-88-43 lub 042-674-58-72, adres poczty elektronicznej: lo23lodz@gmail.com, strona internetowa: www.lo23lodz.pl) ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługę ochrony mienia i terenu XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 159

w terminie: od 07 marca  2009 roku godz. 20:30 do 08 marca  2010 roku godz. 6:00
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej 14 tys. euro.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Do pobrania: wszystkie pliki dotyczące przetargu. 


Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających tylko w szczególnych przypadkach wynikających ze zmiany organizacji pracy XXIII Liceum Ogólnokształcącego
1.    Formularze zawierające istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie od dnia ukazania się ogłoszenia, w godzinach 9:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej www.lo23lodz.pl
2.    Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków, które zostały określone w istotnych warunkach zamówienia. Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena.
3.    Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Ochrona mienia - marzec 2009 r. – marzec 2010 r.”należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 27.02.2009 do godziny 11:00. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
4.    Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pokoju księgowego w dniu: 27.02.2009 o godzinie 12:15
5.    Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
6.    Wadium: nie

UWAGA!

Do przetargu nie są konieczne zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS, wystarczy oświadczenie
oferenta, że nie zalega z opłatami podatków i składek. W przypadku wygrania przetargu zaświadczenia takie będą niezbędne przed podpisaniem umowy.

 

Do pobrania: wszystkie pliki dotyczące przetargu.

 

Aktualizacja - 27.02.2009 r.
 INFORMACJA

o wynikach przetargu nieograniczonego z dnia 27 lutego 2009 r. na usługę ochrony mienia i terenu XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 159.


XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, al. Piłsudskiego 159 informuje, że w dniu 27 lutego 2009 r. odbyło się komisyjne otwarcie ofert złożonych do przetargu.

POSTANOWIENIE KOMISJI:

Komisja uznała za najkorzystniejszą ofertę złożoną przez: AGENCJĘ OCHRONY MIENIA "CERTUS" Spółka z o.o., 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 16,  BIURO W ŁODZI 91-008 ŁÓDŹ, ul. Drewnowska 77 - na kwotę brutto 40.048,26 zł
Jolanta Swiryd
Dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

 

Zmieniony ( 02.03.2009. )