Przetarg nieograniczony na ochronę mienia 2010
Wpisał: Jolanta Swiryd   
04.02.2010.

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja - 25.02.2010 r.
Informuję, że w dniu 25 lutego 2010 r. w przetargu nieograniczonym na ochronę mienia  XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, Al. Piłsudskiego 159, 92-332 Łódź po uzupełnieniu oświadczeń przez firmy wymienione w punkcie 1 postanowienia zamawiającego dotyczącego informacji z dnia 19 lutego 2010 r. złożonej przez firmę Koncesjonowane Biuro Ochrony  „MAGNUM”, 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243 została wybrana oferta nr 8: Koncesjonowane Biuro Ochrony  „MAGNUM”, 93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243.

 

Jest to oferta z najkorzystniejszą ceną spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1.  Agencja Ochrony Mienia  „CERTUS” Spółka z o.o. 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 16 Biuro w Łodzi 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 77    -  93,87 pkt
 2. Agencja Ochrony Osób i Mienia „ARGO” s.c. 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11   -  75,66 pkt.
 3. Agencja Usługowo-Handlowa Grupa „OCHRONA” Staliński i Wspólnicy Spółka Jawna, Zakład Pracy Chronionej ul. Suwalska 20 IX p. 93-176 Łódź  -  75,48 pkt.
 4. „ATOS” Spółka z o.o. ul. Widzewska 14 92-229 Łódź  -  71,61 pkt.
 5. Przedsiębiorstwo Usługowe „Kerim” Mirosław Hendel ul. Sandomierska 14 A 26-611 Radom      -  75,48 pkt
 6. WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. ul. Lea ,116 30-133 Kraków - 75,81 pkt.
 7. Agencja Ochrony „REDUX” ul. Obywatelska 128 94-104 Łódź - 93,59 pkt.
 8. Koncesjonowane Biuro Ochrony „MAGNUM” ul. Dąbrowskiego 225/243 93-231 Łódź - 100,00 pkt.

 

Żaden z Wykonawców nie został odrzucony ani wykluczony z przetargu.
Umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 UPZP może być zawarta począwszy od dnia 4 marca 2010 r.

 

Jolanta Swiryd
Dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

 

 

XXIII Liceum Ogólnokształcące im ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, al. Piłsudskiego 159 (NIP:728-116-10-22 tel./fax 042-674-88-43 lub 042-674-58-72, adres poczty elektronicznej: lo23lodz@gmail.com, strona internetowa: www.lo23lodz.pl) ogłasza przetarg nieograniczony na:

usługę ochrony mienia i terenu XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi z siedzibą przy al. Piłsudskiego 159

w terminie: od 08 marca  2010 roku godz. 20:30 do 08 marca  2011 roku godz. 6:00
Wartość szacunkowa zamówienia: poniżej 14 tys. euro.


Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Do pobrania: wszystkie pliki dotyczące przetargu. 

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających tylko w szczególnych przypadkach wynikających ze zmiany organizacji pracy XXIII Liceum Ogólnokształcącego

 1. Formularze zawierające istotne warunki zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie od dnia ukazania się ogłoszenia, w godzinach 9:00 do 14:00 oraz na stronie internetowej www.lo23lodz.pl
 2.  Warunkiem udziału w przetargu jest spełnienie warunków, które zostały określone w istotnych warunkach zamówienia. Podstawowym kryterium oceny ofert jest cena. Komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium:   CENA 100%
 3.  Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Ochrona mienia - marzec 2010 r. – marzec 2011 r.”należy składać w siedzibie zamawiającego w sekretariacie w terminie do dnia 15.02.2010 do godziny 1100. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
 4.  Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w pokoju pracy twórczej w dniu: 15.02.2010 o godzinie 1300.
 5. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
 6. Wadium: nie
 7.  Umowa ramowa: nie
 8. Dynamiczny system zakupów: nie

Do pobrania: wszystkie pliki dotyczące przetargu.
 
 
 
 
 
 
 

 Zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 aktualizacja: 11 lutego 2010 r.

Czy wymagane jest posiadanie własnej grupy interwencyjnej czy może być podwykonawca?

 

 

 

Poniższy komunikat jest NIEAKTUALNYSprawdź aktualny wynik przetargu

 

 

 

Aktualizacja - 15.02.2010 r.
Informuję, że w dniu 15 lutego 2010 r. w przetargu nieograniczonym na ochronę mienia  XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi, Al. Piłsudskiego 159, 92-332 Łódź została wybrana oferta nr 4  Agencji Ochrony Mienia „CERTUS” Spółka z o.o. 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 16 Biuro w Łodzi 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 77 .

 

Jest to oferta z najkorzystniejszą ceną spełniająca warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 1.  Agencja Ochrony Mienia  „CERTUS” Spółka z o.o. 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 16 Biuro w Łodzi 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 77    -  93,87 pkt
 2. Agencja Ochrony Osób i Mienia „ARGO” s.c. 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11   -  75,66 pkt.
 3. Agencja Usługowo-Handlowa Grupa „OCHRONA” Staliński i Wspólnicy Spółka Jawna, Zakład Pracy Chronionej ul. Suwalska 20 IX p. 93-176 Łódź  -  75,48 pkt.
 4. „ATOS” Spółka z o.o. ul. Widzewska 14 92-229 Łódź  -  71,61 pkt.
 5. Przedsiębiorstwo Usługowe „Kerim” Mirosław Hendel ul. Sandomierska 14 A 26-611 Radom      -  75,48 pkt

 

Oferty odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 UPZ, czyli ich treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
 1. WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o. ul. Lea ,116 30-133 Kraków
 2. Agencja Ochrony „REDUX” ul. Obywatelska 128 94-104 Łódź
 3. Koncesjonowane Biuro Ochrony „MAGNUM” ul. Dąbrowskiego 225/243 93-231 Łódź
Żaden z Wykonawców nie został wykluczony z przetargu.

 

Umowa zgodnie z art. 94 ust. 2 UPZP może być zawarta począwszy od dnia 26 lutego 2010 r.

 Jolanta Swiryd
Dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

 

  

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja - 22.02.2010 r.

 Informacja o zaniechaniu czynności, do której zobowiązany jest Zamawiający

W związku z wpłynięciem w dniu 19 lutego 2010 r. informacji o niezgodnym z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych  zaniechaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów zgodnie z art. 26 ust. 3  tej Ustawy  przez Koncesjonowane Biuro Ochrony  „MAGNUM” Zamawiający uznaje swój błąd polegający na braku prośby dotyczącej wyjaśnień w zakresie uzupełnienia oświadczenia o przedłużeniu umowy ubezpieczenia na okres realizacji zamówienia. W myśl  art. 181 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający   uznaje zasadność przekazanej informacji i dokona czynności zaniechanej. W związku z tym Zamawiający  postanawia:

1. Unieważnić czynności odrzucenia ofert:

• WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o., 30-133 Kraków, ul. Lea 116,
• Agencja Ochrony „REDUX” 94-104 Łódź, ul. Obywatelska 128,
• Koncesjonowane Biuro Ochrony „MAGNUM”  93-231 Łódź, ul. Dąbrowskiego 225/243.

 

2. Unieważnić czynność dokonanego wyboru oferty firmy:

• Agencja Ochrony Mienia „CERTUS” Spółka z o.o. 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 16 Biuro w Łodzi 91-008 Łódź, ul. Drewnowska 77

Wezwać  do uzupełnienia oświadczenia o przedłużeniu umowy ubezpieczenia na okres realizacji zamówienia oferentów wymienionych w punkcie 1.

Dokonać powtórnego wyboru oferty najkorzystniejszej.


Termin złożenia Oświadczeń upływa w dniu 25 lutego 2010 r. o godz. 1100. Oświadczenia można przesłać faksem 42 674 58 72, mailem lo23lodz@gmail.com lub pisemnie.

Ponowne rozpatrzenie ofert rozpocznie się w dniu 25 lutego 2010 r. o godz. 1105.Jolanta Swiryd
Dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi

 

Zmieniony ( 25.02.2010. )