Uwaga! Konkurs "Równaj do najlepszych"
Wpisał: Agnieszka Śmietańska   
12.05.2010.
 

 

Zgodnie z regulaminem do II etapu zakwalifikowali się następujący uczestnicy:

Lasota Julian, Szczepański Jakub (1C) - Silnik Wankla
•  Bogdan Natalia, Nawrocki Dominik (1B) - Odczyn gleb na terenach przyszkolnych XXIII LO w Łodzi
•  Kaźmierczak Aleksandra (2B) - Ciąg Fibonacciego
Kowalczyk Arkadiusz, Jurszewicz Inga (2E) - Rekordy, Twoja szansa na sukces. Poker. Jakie jest prawdopodobieństwo wygranej?
Filipczak Paulina, Kłujszo Martyna (1B) - Krystalizacja. Proces tworzenia się kryształów
Wiśniewski Jakub (1C) - Wpływ witaminy C na proces utleniania
 
Przedstawią oni swoje osiągnięcia podczas sesji naukowej 18 maja 2010 r.
 
Zobacz też: protokół skrócony konkursu


 

Image

REGULAMIN KONKURSU „RÓWNAJ DO NAJLEPSZYCH" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. J. Tischnera w Łodzi.

 

Zasady organizacji i przeprowadzania konkursu


I. Uwagi wstępne

Konkurs dla uczestników projektu „Równaj do najlepszych” przeprowadza Komitet Konkursowy. Komitet Konkursowy tworzą: dyrektor liceum ogólnokształcącego i nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu:

• Swiryd Jolanta (przewodnicząca)
• Śmietańska Agnieszka
• Kostka–Skwarczyńska Izabela
• Leźnicka Renata
• Makowska Barbara
• Karasek Agnieszka
• Osuchowska Katarzyna

Celem Konkursu jest:

• rozbudzenie wśród młodzieży zainteresowania naukami matematyczno–przyrodniczymi
• pomoc młodzieży w podjęciu decyzji o kierunku studiów wyższych
• podniesienie poziomu nauczania z matematyki, fizyki, chemii i biologii
• stworzenie warunków wspomagających indywidualny rozwój ucznia
• rozwijanie umiejętności społecznych i intropersonalnych
• zwrócenie uwagi społeczności uczniowskiej na rolę nauk matematyczno-przyrodniczych we współczesnym świecie


Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń projektu „Równaj do najlepszych”, który:

• samodzielnie lub w parze wykona pracę badawczą/projektową z zakresu wybranego przedmiotu matematyczno–przyrodniczego (matematyka, fizyka, chemia, biologia)
• wykazuje zainteresowanie przedmiotem
• opanuje wiedzę niezbędną do realizacji własnego projektu

 

 

II. Organizacja i przebieg Konkursu


Konkurs odbywa się w cyklu 3 miesięcy, w okresie od marca do maja 2010 roku i składa się z 2 etapów:

A – eliminacje wewnątrzprzedmiotowe (III – IV 2010) – I etap
B – eliminacje ponadprzedmiotowe (V 2010) – II etap

Prace/projekty, które zdobędą w I etapie min. 80% punktów biorą udział w II etapie.

II. A

Eliminacje wewnątrzprzedmiotowe (I etap) odbywają się w okresie od III do IV 2010 r. i składają się z 4 faz:

a – przygotowawczej (marzec)
b – prowadzenia prac badawczych (marzec - kwiecień)
c – recenzji pracy badawczej/projektowej przez nauczyciela prowadzącego zajęcia projektowe (do 20 kwietnia 2010)
d – eliminacji wewnątrzprzedmiotowych

II. A. a

Faza przygotowawcza eliminacji przedmiotowych obejmuje okres marca 2010 r. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu z matematyki/fizyki/chemii/biologii podają do wiadomości wszystkich uczestników projektu – także uczestniczących w nim w latach 2008/2009 - merytoryczne założenia Konkursu, omawiają zasady i terminarz. Każda praca badawcza może mieć jednego opiekuna, jeden nauczyciel może być opiekunem dowolnej liczby uczestników Konkursu.

Nazwiska uczniów, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Konkursie wraz z proponowanymi tematami prac badawczych/projektowych, nauczyciel zgłasza (załącznik nr 1) do Zarządzającego Projektem.

II. A. b

Praca badawcza/projektowa trwa od marca do kwietnia 2010 r. Dopuszczalne jest korzystanie przez ucznia  z wyników zgromadzonych przez niego we wcześniejszym okresie, podczas własnych zajęć projektowych oraz zasobów dydaktycznych szkoły. Prezentacja wyników może mieć formę: prezentacji multimedialnej, plakatu, albumu lub filmu.

II. A. c

Recenzja pracy badawczej/projektowej (załącznik nr 2) musi zostać złożona do 20 kwietnia 2010 r.

II. A. d

Eliminacje I etapu (wewnątrzprzedmiotowe) polegają na 15 min. prezentacji każdej pracy/projektu przez uczestników i przeglądzie pracy badawczej/projektowej przez Komisję Konkursową. Odbywają się w czasie wolnym od zajęć szkolnych we wskazanym z tygodniowy wyprzedzeniem terminie. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Konkursowa ocenia:

• wiedzę merytoryczną ucznia z danej dziedziny nauki, pod kątem wykonanego projektu
• umiejętność przedstawienia i interpretacji wyników/wniosków uzyskanych przez ucznia
• estetykę pracy

Złożone prace badawcze/projekty stają się własnością szkoły i uczestniczą (bez możliwości nanoszenia poprawek) w II etapie


II.B

Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu (eliminacje ponadprzedmiotowe) prezentują swoje osiągnięcia podczas sesji naukowej 18 maja 2010 r.


III. Nagrody


Każdy uczestnik Konkursu „Równaj do najlepszych” otrzymuje dyplom okolicznościowy.

Autorzy 4 najlepszych projektów otrzymają jako nagrody MP4. Założeniem konkursu jest nagrodzenie najlepszej pracy z każdej dziedziny: biologii, chemii, fizyki i matematyki. Jednak w przypadku zdecydowanego zróżnicowania poziomu prac/projektów Komitet Konkursowy może zdecydować o innym podziale nagród. Przewidziane są również nagrody książkowe. Dodatkowo autorzy pracy/projektu, która zostanie uznana za najlepszą uzyskują podwyższenie oceny końcoworocznej z danego przedmiotu.


IV. Praca badawcza/projekt


Praca badawcza uczestnika Konkursu może dotyczyć dowolnego problemu matematycznego/fizycznego/chemicznego/biologicznego. Praca może mieć charakter obserwacyjny, doświadczalny lub projektowy. Wysoko oceniane są prace twórcze, prezentujące oryginalne podejście autorów do badanego zagadnienia, prace polegające na konstrukcji modeli matematyczno- informatycznych opisujących zjawiska lub procesy.

Podstawą pracy badawczej/projektowej muszą być doświadczenia, obserwacje lub projekty wykonane osobiście i samodzielnie przez uczniów w terenie, w domu, lub pracowni szkolnej. Prace będące kompilacją danych uzyskanych przez inne osoby bądź fragmentem cudzego projektu badawczego będą dyskwalifikowane.

Autorzy mogą również korzystać z materiałów koniecznych im do wykonania pracy, otrzymanych z instytucji naukowo-badawczych lub z urządzeń pomiarowych udostępnionych przez szkołę.


V. Opracowanie wyników i przedstawienie pracy badawczej/projektowej


Uczniowie powinni przygotować w określonej formie (II.A.b) dokumentację przeprowadzonych badań/prac wraz z omówieniem uzyskanych wyników. Każda forma podlega niezależnej ocenie na każdym etapie Konkursu (załącznik 3). Oceny i uzasadnienia powinny być podpisane przez wszystkich członków Komisji Konkursowej. Uzyskane oceny są jawne.

 

Zmieniony ( 30.05.2010. )