III Wojewódzka Konferencja Europa - Afryka. Milenijne cele rozwoju"
Wpisał: Bogumiła Miodyńska-Kowalczyk   
17.12.2010.

W dniu 10 grudnia 2010 r., już po raz trzeci, odbyła się w naszej szkole Wojewódzka Konferencja, Młodzieżowe Warsztaty Integracyjne i Międzyszkolny Konkurs Wiedzy poświęcone relacjom między Afryką a Europą.  Organizatorami były: XXIII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi  -  Klub Europejski „Szkoła Globalna i Humanitarna. Tym razem centrum zainteresowania młodzieży były problemy globalne, zwłaszcza te, które boleśnie dotykają Afrykę oraz metody i sposobami walki z nimi stosowane  przez społeczność międzynarodową, bowiem temat konferencji brzmiał  „Europa-Afryka. Milenijne Cele Rozwoju”.  

   Milenijne Cele Rozwoju
(MCR), ang. Millennium Development Goals (MDGs), zostały przyjęte w Deklaracji Milenijnej przez przywódców 189 państw na szczycie Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2000r. Termin realizacji MCR został przewidziany na rok 2015.
Osiem Milenijnych Celów stanowi zobowiązanie społeczności międzynarodowej do:

  1. redukcji ubóstwa i głodu
  2. zapewnienia powszechnego nauczania na poziomie podstawowym
  3. zagwarantowania równego statusu kobiet i mężczyzn
  4. zmniejszenia umieralności dzieci
  5. poprawy opieki zdrowotnej nad matkami
  6. walkę z AIDS, malarią i innymi chorobami
  7. ochrony środowiska naturalnego
  8. zbudowanie globalnego partnerstwa na rzecz rozwoju.

Realizację Milenijnych Celów Rozwoju wspierają różne inicjatywy podejmowane przez organizacje międzynarodowe, w tym m.in. przez Unię Europejską, która ogłosiła rok 2010 Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Zobowiązuje to całą UE, jak i jej kraje członkowskie do działań, które w zdecydowany sposób przyczynią się do wyeliminowania problemu ubóstwa, zatem do realizacji pierwszego MCR.
Honorowy patronat objęli: Jacek Saryusz Wolski - Poseł do Parlamentu Europejskiego;  Tomasz Sadzyński - (p.o.) Prezydenta Miasta Łodzi; Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty; Asalina Raymond Mamuno - Ambasador Republiki Federalnej Nigerii w Polsce; Lizeth Pena - Ambasador Republiki Angoli w Polsce; Kazimierz  Sobotka - Dyrektor Generalny Instytutu Europejskiego w Łodzi; John Abraham Godson - Prezes Instytutu Afrykańskiego w Łodzi; Joanna Zybert - Dyrektor Galerii Sztuki Afrykańskiej Chi-Wara w Łodzi.
Patronat medialny objęli: TVP Łódź i Radio Parada Łódź.

Głównymi celami Konferencji było nie tylko zapoznanie jej uczestników z MCR oraz działaniami  pomocowymi i humanitarnymi podejmowanymi  przez Unię Europejską ale również  zachęcenie uczniów do nauki języków obcych i propagowanie idei integracji ze środowiskiem osób niepełnosprawnych

Przedsięwzięcie miało zasięg wojewódzki, adresowane było do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym dzieci niepełnosprawnych. Udział wzięło około 200 osób.

Obecne były osobistości ze świata dyplomacji i polityki: Asalina Raymond Mamuno - Ambasador Republiki Federalnej Nigerii w Polsce oraz przedstawiciele Ambasady Republiki Angoli w Polsce. Gościliśmy także pana Johna Abrahama Godsona - pierwszego czarnoskórego posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Europosła pana Jacka Saryusz Wolskiego reprezentowała pani Magdalena Netzel - przedstawicielka Biura Poselskiego.
Konferencję zaszczycili swą obecnością przedstawiciele Łódzkiego Kuratorium Oświaty, Wydziału Edukacji UMŁ, WODN, ŁCDNiKP, a także innych instytucji oświatowych i naukowych oraz mediów lokalnych.

Powitanie. Przybyłych gości i uczestników Konferencji powitała pani Jolanta Swiryd - dyrektor XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi. Konferencję poprowadzili i dokonali jej uroczystego otwarcia Dorota Gierańczyk i Mateusz Bojanowski - uczniowie klasy europejskiej Ie. Uczestników Konferencji powitali też inni uczniowie naszego liceum. Ponieważ spotkanie odbywało się w okresie poprzedzającym najwspanialsze święta, czyli Boże Narodzenie, uczniowie ci złożyli życzenia świąteczne. Powitanie i życzenia zostały przekazane przez naszą młodzież w pięciu językach obcych (Dorota Gierańczyk - angielski, Klaudia Arkuszewska - niemiecki, Jakub Szczepański - francuski, Tomasz Bechcicki - włoski, Anna Piasecka - rosyjski).

Dekoracja sali, w której odbywała się Konferencja, miła atmosfera panująca wśród uczestników, sprzyjały skupieniu się nad globalnymi problemami współczesnego świata. Artystycznym elementem tej dekoracji  była wystawa wspaniałych rzeźb, obrazów, instalacji i haftów o tematyce afrykańskiej autorstwa pana Andrzeja Zająca, ze zbiorów własnych Galerii Chi-Wara w Łodzi. Wystawę tę, zafascynowany Czarnym Lądem artysta, zaprezentował osobiście wprowadzając nas w urzekającą niezwykłym pięknem kulturę afrykańską. Z dziełami sztuki afrykańskiej pięknie komponowała się interesująca wystawa fotograficzna przedstawiająca dokonania i osiągnięcia naszej młodzieży: „Uczniowie XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi - Obywatelami Świata”, „Zambia”, ‘Prawa dziecka”, „Nauczanie podstawowe w Afryce”. Przedstawione na fotografiach działania naszych uczniów świadczą o ich otwarciu na ideały tolerancji i szacunku  dla różnorodności kulturowej.

Dzięki współpracy z Instytutem Afrykańskim możliwe było zaproszenie do udziału w Konferencji słuchaczy Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców Uniwersytetu Łódzkiego pochodzących z różnych krajów Afryki. Studenci zaprezentowali program taneczno-muzyczno-wokalny. Ubrani w barwne stroje,  śpiewali i dynamicznie tańczyli w rytm afrykańskich melodii. Ich występ wplótł się wspaniale w panującą na sali atmosferę i wzbudził ogromne zainteresowanie uczestników Konferencji. Dzięki temu, choć na chwilę, przenieśliśmy się oczyma wyobraźni na Czarny Ląd, który jest tyglem różnych kultur, narodów, religii tak różnych, jak różny jest prawie miliard ludzi zamieszkujących Afrykę.

Wieloletnia współpraca łączy nas z Zespołem Szkół Specjalnych nr 4 w Łodzi.  W swoim wystąpieniu pani Maria Pielas - dyrektor tego Zespołu podziękowała za lata wspólnej pracy integrującej naszych uczniów z dziećmi niepełnosprawnymi. Wspólną płaszczyzną porozumienia jest fascynacja kulturą afrykańską.
Na spotkanie, dzieci z ZSS nr 4, przygotowały wzruszające prace plastyczne wykonane pod kierunkiem nauczycielek Joanny Kielan i Renaty Skwarki. Ilustracje te stały się ozdobą plansz konkursowych.

W części naukowej Konferencji pani Anna Wilczek reprezentująca Instytut Europejski i Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Łodzi wygłosiła wykład na temat „Milenijne Cele Rozwoju”, w którym przybliżyła problematykę światowych działań pomocowych w walce z globalnymi wyzwaniami XXI wieku.
Pan John Abraham Godson – prezes Instytutu Afrykańskiego w Łodzi, z pochodzenia Nigeryjczyk, wygłosił wykład, którego tematyka dotyczyła walki z głodem w Afryce. Główną myślą tego wykładu było to, że Czarny Kontynent potrzebuje nie tylko pomocy, ale przede wszystkim partnerstwa, głównie ze strony bogatych państw Globalnej Północy. Wykłady te przybliżyły młodzieży problematykę programu ONZ Milenijne Cele Rozwoju oraz stopień ich realizacji.

Dzięki działalności europejskiej oraz realizacji Projektu Afrykańskiego nasze liceum należy do wiodących w zakresie promowania problematyki afrykańskiej w łódzkim środowisku lokalnym. W ramach tej działalności m.in. współpracujemy z ludźmi zajmującymi kluczowe miejsce w efektywnych działaniach na rzecz zarówno naszego kraju, jak i całej Europy. Podnosi to rangę naszych inicjatyw, a jednocześnie jest spotkaniem młodzieży z autorytetami w zakresie problematyki europejskiej.
Działalność europejska jest, szczególnie dla klas europejskich, ciekawą propozycją ułatwiającą podjęcie decyzji o wyborze kierunku studiów, takich jak np. europeistyka, stosunki międzynarodowe lub także studia lingwistyczne.

Kolejnym etapem były Młodzieżowe Warsztaty Integracyjno-Konkursowe, podczas których uczniowie mieli za zadanie wykonać prezentację, w formie planszy, wybranego Milenijnego Celu Rozwoju.
Jednym z ważnych elementów planszy była jej część językowa, w której uczniowie musieli wykazać się znajomością języków obcych. Polegała ona na stworzeniu słowniczka zawierającego tematyczną terminologię MCR w wybranym języku obcym.
Jury konkursowe w składzie: Magdalena Netzel i Angelika Kordalska – z Biura Poselskiego Jacka Saryusz Wolskiego oraz Akera Akalanana – z Papui Nowej Gwinei oceniło prace. Zdaniem jury prezentowały one wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Autorzy plakatów wykazali się oryginalnością pomysłów a także ciekawymi sposobami prezentacji swojej pracy.

I miejsce zdobyło  XXVI Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi, II miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Króla Władysława Jagiełły w Łodzi, III miejsce przypadło ex aequo XXIX Liceum Ogólnokształcącemu im. hm. Janka Bytnara Rudego w Łodzi oraz XXIII Liceum Ogólnokształcącemu im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi.

Podsumowanie
Liczny udział młodzieży w organizowanych - pod kierunkiem  nauczycielek Bogumiły Miodyńskiej Kowalczyk, Eugenii Kowalskiej i Anny Pęczek - wojewódzkich konferencjach i warsztatach, pasja z jaką uczniowie tworzą swoje prezentacje świadczą o tym, że nasza inicjatywa jest interesująca dla młodych ludzi. Pozwala im w atrakcyjny sposób zdobywać wiedzę o problemach globalnych trapiących świat XXI wieku oraz o inicjatywach podejmowanych przez międzynarodowe organizacje i międzynarodową społeczność na rzecz rozwoju państw najsłabiej rozwiniętych.
Zorganizowanie i przeprowadzenie Konferencji stworzyło uczniom możliwość wykazania się inicjatywą, pomysłowością, talentem i zdolnościami organizacyjnymi oraz umiejętnościami językowymi. Wzbogaciło ich wiedzę o Milenijnych Celów Rozwoju, których realizacja jest szansą na lepszą przyszłość dla mieszkańców Globalnego Południa. Zdobywanie wiedzy o globalizującym się świecie oraz kształtowanie umiejętności biegłego posługiwania się językiem obcym są kluczem otwierającym młodzieży drogę do europejskiej kariery. Być może rozpoczną ją od afrykańskiej przygody. Podróżując od Kairu do Kapsztadu, zachwycą się pięknem tego kontynentu, poznają świat innej kultury, zwyczajów i wierzeń a przede wszystkim dostrzegą palące problemy Afrykańczyków, co będzie bodźcem do zaangażowania się w pomoc humanitarną i rozwojową dla Czarnego Lądu.

 

 

1.
1.JPG
2.
10.JPG
3.
11.JPG
4.
12.JPG
5.
13.JPG
6.
14.JPG
7.
15.JPG
8.
16.JPG
9.
17.JPG
10.
18.JPG
11.
19.jpg
12.
2.jpg
13.
20.jpg
14.
21.JPG
15.
22.JPG
16.
23.jpg
17.
24.JPG
18.
25.JPG
19.
26.JPG
20.
27.JPG
21.
28.JPG
22.
29.JPG
23.
3.JPG
24.
30.JPG
25.
31.JPG
26.
32.JPG
27.
33.JPG
28.
34.JPG
29.
35.jpg
30.
36.JPG
31.
37.jpg
32.
38.JPG
33.
39.JPG
34.
4.JPG
35.
40.JPG
36.
41.JPG
37.
42.JPG
38.
43.JPG
39.
44.JPG
40.
45.JPG
41.
46.JPG
42.
47.jpg
43.
48.JPG
44.
49.JPG
45.
5.JPG
46.
50.JPG
47.
51.JPG
48.
52.JPG
49.
53.JPG
50.
54.JPG
51.
55.jpg
52.
56.JPG
53.
57.JPG
54.
58.jpg
55.
59.JPG
56.
6.JPG
57.
60.jpg
58.
61.jpg
59.
62.jpg
60.
63.jpg
61.
64.JPG
62.
65.JPG
63.
66.JPG
64.
67.JPG
65.
68.JPG
66.
7.JPG
67.
8.JPG
68.
9.JPG
 

Zmieniony ( 06.02.2011. )