Projekt Oddajcie mi swoje dzieci!
Wpisał: Bogumiła Miodyńska Kowalczyk   
11.10.2012.

Od kwietnia do października 2012r. uczniowie klasy europejskiej uczestniczyli w projekcie edukacyjnym „Oddajcie mi swoje dzieci!” prowadzonym przez Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi. Celem tego projektu było przybliżenie uczniom historii Litzmannstadt Ghetto, ze szczególnym uwzględnieniem losów uwięzionych w nim dzieci.


Projekt ten harmonizował z celami i założeniami szkolnego projektu „Moje serce dla Świata” realizowanym przez Klub Europejski „Szkoła Globalna i Humanitarna”, w którym to szczególne miejsce zajmuje kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności i różnorodności oraz uznanie wartości pluralizmu w życiu społecznym, religijnym oraz kulturze.
Działania podejmowane zarówno w projekcie „Moje serce dla Świata” jak i „Oddajcie mi swoje dzieci!” nakierowane są na promowanie dialogu międzykulturowego oraz takich postaw obywatelskich, które uczą cenić różnorodność, otwartość i tolerancję dla innych kultur i religii oraz odmiennych postaw i systemów wartości. Szczególny nacisk położony jest na wychowanie młodzieży w duchu wartości, z których najważniejsze są godność i życie ludzkie.
W ramach projektu „Oddajcie mi swoje dzieci!” odbyły się: wykład i zajęcia warsztatowe poruszające takie tematy jak: rola dzieci w tradycji żydowskiej, sytuacja dzieci w Litzmannstadt Ghetto (praca, edukacja, warunki życia), opis faktograficzny i symboliczny „Wielkiej Szpery”. Zajęcia te prowadzone były przez pana Szymona Pawlaka, przewodnika po Łodzi i przedstawiciela Centrum Dialogu im. Marka Edelmana. Wykład zilustrowały film i wystawa fotograficzna: „Dzieci z łódzkiego getta”. Następnie uczniowie uczestniczyli w wyjeździe edukacyjnym do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem. Podsumowaniem projektu było uczestnictwo młodzieży w dniu 4 września 2012r. w „Marszu Pamięci” w 68.rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto oraz w  70. rocznicę „Wielkiej Szpery”.
Zmieniony ( 12.10.2012. )