Tematy z języka polskiego 2008
Wpisał: Arkadiusz Gawełek   
22.10.2007.
 

Poniżej lista tematów, spośród których uczeń wybiera jeden na usty egzamin maturalny z języka polskiego.

 

Tematy literackie

  

 1. Topos świata jako teatru. Omów jego funkcje w wybranych utworach literackich różnych epok.
 2. Literackie portrety Polaków w utworach różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 3. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw różne sposoby wykorzystania tematu powrotu do lat dziecinnych w literaturze.
 4. Konflikt pokoleń – mit czy rzeczywistość? Rozważ problem, odwołując się do wybranych lektur.
 5. Bohater literacki jako alter ego autora. Przedstaw to zagadnienie odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 6. Grzechy romantycznego indywidualizmu i próby ich przezwyciężenia w wybranych utworach literackich. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
 7. Uroda życia w ujęciu pisarzy renesansu i twórców epok późniejszych. Rozważ, odwołując się do wybranych lektur.
 8. Pytania o sens ludzkiego buntu stawiane w literaturze polskiej i obcej XX wieku. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych lektur.
 9. Polemiki, spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na przykładach wybranych utworów.
 10. Psychika zbrodniarza jako temat literacki. Omów zagadnienia na wybranych przykładach.
 11. Literatura w służbie ideologii. Omów na przykładzie wybranych autorów.
 12. Portrety Żydów w literaturze. Przedstaw różnorodność ujęcia postaci w wybranych utworach.
 13. Przedstaw literacki obraz miasta w wybranych utworach XIX i XX w.
 14. Wpływ pieniądza na życie bohaterów literackich. Zanalizuj problem na wybranych przykładach.
 15. Obraz zaświatów w literaturze. Przedstaw i zinterpretuj na przykładach utworów z różnych epok.
 16. Ballada romantyczna jako źródło inspiracji dla poetów polskich XX wieku. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.
 17. Motyw snu i sposoby jego ujęcia w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
 18. Przedstaw różne oblicza rewolucji w znanych ci utworach literackich.
 19. Przedstaw motyw samotności człowieka w wybranych utworach literackich.
 20. Różne odmiany satyry. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów literackich.
 21. Dialog pokoleń zapisany w literaturze wybranych epok. Omów na wybranych przykładach.
 22. Paraboliczność, realizm, surrealizm - różne obrazy miasta w wybranych utworach literackich XX wieku.
 23. Elementy autobiograficzne w literaturze XX wieku. Przedstaw na wybranych przykładach.
 24. Polski dwór - od sielanki do groteski. Porównaj różne ujęcia tego tematu w literaturze.
 25. Drzewo – świadek, uczestnik życia postaci literackich. Omów na wybranych przykładach.
 26. Groteska jako kategoria estetyczna i sposób postrzegania świata w wybranych utworach literackich. Omów w wybranych przykładach.
 27. Jesteśmy dziećmi epoki epoka jest polityczna. Słowa W. Szymborskiej uczyń mottem rozważań o uwikłaniu literatury i kultury w politykę. Odwołaj się do wybranych tekstów.
 28. Reportaż - gatunek ,,użytkowy” czy dzieło literatury pięknej? Uzasadnij swoją odpowiedź, odwołując się do wybranych tekstów.
 29. Poezja religijna dzisiaj - zróżnicowanie, sukcesy, porażki. Omów ich funkcje na wybranych przykładach literackich.
 30. Ironia i jej funkcje w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 31. Świadectwo czasu, szkoła pisarstwa, ucieczka do rzeczywistości…. Rozważ, na wybranych przykładach, jaką funkcję pełnią w literaturze dzienniki.
 32. Jak, gdzie i co jadają bohaterowie literaccy? Przedstaw motyw sztuki kulinarnej w tekstach literackich różnych epok.
 33. Powinowactwa literatury i filozofii. Na wybranych przykładach przedstaw związki twórczości pisarskiej i filozofii.
 34. Rozważania o życiu godnym w literaturze. Omów na przykładzie znanych Ci utworów literackich.
 35. Małe ojczyzny, krajobrazy polskie jako wartości wobec wyzwań wielkiego świata. Rozważ, odwołując się do wybranych tekstów.
 36. Porównaj różne wcielenia diabła w literaturze i omów ich funkcje, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
 37. Przedstaw rozmaite wyobrażania i znaczenie apokalipsy w wybranych utworach literackich różnych epok.
 38. Zaprezentuj różnorodne wizerunki Boga w wybranych utworach literackich.
 39. Antyczna odyseja a romantyczna wędrówka. Porównaj motyw podróży w wybranych utworach literackich.
 40. Starość jako motyw literacki. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 41. Kobieta i jej świat w ujęciu pisarzy różnych epok. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 42. Od Juliusza Verne’a do Stanisława Lema. Analizując wybrane utwory, przedstaw ewolucję powieści science – fiction.
 43. Wizerunek uwodzicielki i femme fatale w utworach literackich różnych epok.
 44. Rola cierpienia w życiu człowieka. Omów temat odwołując się do wybranych utworów literackich.
 45. Mistrzowie i uczniowie wśród twórców literatury. Przedstaw ujawniające się w dziełach związki między ich twórczością.
 46. Dialog twórców literatury z filozofami. Przedstaw problem na wybranych przykładach dzieł literatury dawnej lub/i współczesnej.
 47. Biografia jako klucz do odczytywania twórczości pisarza (np. J. Kochanowskiego., A. Mickiewicza., J. Słowackiego., A. Wata., F. Kafki., M. Bułhakowa)
 48. Ornament, fascynacja, sposób widzenia świata. Różne ujęcia ludowości w literaturze polskiej. Omów, odwołując się do wybranych lektur.
 49. Motyw pielgrzyma w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
 50. Władza i moralna sytuacja człowieka uwikłanego w jej mechanizmy jako temat stale obecny w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych lektur.
 51. Bohater – wzór. Jak współczesny czytelnik odnosi się do tego typu postaci literackich? Odpowiedz na pytanie, odwołując się do wybranych lektur.
 52. Uczony – władcą świata. Optymistyczna wizja nauki a doświadczenia współczesnego człowieka. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów.
 53. Utopia i antyutopia w literaturze różnych epok. Zwróć uwagę na ich funkcję, formę i znaczenie.
 54. Obywatel i państwo jako problem często obecny w literaturze. Zwróć uwagę na różne ujęcia gatunkowe i stylistyczne tego tematu.
 55. Temat: Polska – Rosja w literaturze romantyzmu i epok późniejszych. Omów odwołując się do wybranych tekstów.
 56. Wykorzystując wybrane teksty literackie, przedstaw poetycką fascynację codziennością w twórczości trzech wybranych poetów XX wieku.
 57. Kostium historyczny jako sposób mówienia o problemach Polaków. Omów na wybranych przykładach.
 58. Gaduły i gawędziarze. Przedstaw cechy gawędy, określ różne jej funkcje i odmiany w wybranych utworach literackich.
 59. Klasycyzm jako konwencja literacka i sposób mówienia o rzeczywistości nie tylko w antyku. Omów na wybranych przykładach.
 60. Nurt tyrtejski w poezji polskiej. Omów problem, odwołaj się do wybranych utworów z różnych epok.
 61. Manifest literacki jako odbicie tendencji epoki i jej nastrojów. Porównaj manifesty trzech pokoleń XIX i XX wieku (romantyzmu, pozytywizmu, Młodej Polski).
 62. Folklor jako inspiracja pisarzy w różnych epokach. Omów na wybranych przykładach.
 63. Różne sposoby wykorzystania kategorii czasu w wybranych utworach epickich i dramatycznych
 64. Etos inteligenta i jego demaskacja. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
 65. Sposób kreowania obrazu ojca w literaturze. Rozważ problem, odwołując się do wybranych utworów.
 66. Odwzorowywanie świata, prowokacja, eksperyment artystyczny. Refleksja na temat najnowszej literatury polskiej (np. O. Tokarczuk, A. Stasiuk, T. Tryzna, P. Huelle).
 67. Literatura faktu, analiza i interpretacja tego zjawiska kulturowego XX wieku na wybranych przykładach.
 68. Sacrum w literaturze. Omów zjawisko i jego funkcje w wybranych dziełach literackich.
 69. Historia jako temat w polskiej epice XIX i XX wieku. Dokonaj analizy wybranych utworów.
 70. Analizując wybrane teksty, scharakteryzuj cele publicystyki oświeceniowej i współczesnej. Porównaj wykorzystane w nich środki wyrazu.
 71. Przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństw II wojny światowej i próbują odbudować swój świat wartości.
 72. Groteska jako sposób wyrażania w literaturze tragiczności świata. Omów na przykładach wybranych utworów.
 73. Różne kreacje narratora i ukształtowanie narracji w epice – analiza wybranych utworów.
 74. Analizując wybrane utwory polskie i obce, scharakteryzuj różne odmiany awangardowego dramatu XX wieku.
 75. Fraszka jako forma wypowiedzi artystycznej. Omów zagadnienie na przykładach z różnych epok.
 76. Motywy horacjańskie w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów.
 77. Dramat jednostki wpisanej w koło historii. Odwołując się do tekstów literackich, omów wpływ wydarzeń historycznych na biografię bohaterów literackich.
 78. Od Krasickiego do Młynarskiego. Polska literatura satyryczna w walce z wadami Polaków. Wskaż najbardziej charakterystyczne motywy tej twórczości, oceń środki artystyczne oraz jej oddziaływanie w wybranych przez siebie tekstach.
 79. Motto, tytuł, ostatnia scena jako klucz od interpretacji dzieła. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
 80. Czy człowiek jest istotą, w której mocniejszy jest pierwiastek ducha czy siła biologicznych instynktów? Rozważ problem w odniesieniu do postaw bohaterów wykreowanych w literaturze różnych epok.
 81. Nasi „bracia mniejsi” w literaturze. Omów różne funkcje wizerunków zwierząt w wybranych utworach.
 82. Sport jako temat utworów literackich. Przedstaw to zagadnienie na wybranych przykładach.
 83. Sprawy osobiste i sprawy publiczne w listach twórców wybranej epoki. Omów zagadnienie wykorzystując twórczość epistolograficzną dowolnych artystów.
 84. Rzeczy w świecie człowieka. Zaprezentuj literackie obrazy przedmiotów w wybranych tekstach.
 85. Ideał kobiecości w wybranych utworach literackich różnych epok.
 86. Przedstaw malarski charakter wybranych dzieł literackich.
 87. Człowiek w sidłach żądz. Zaprezentuj bohaterów literackich uwikłanych w niszczącą siłę namiętności.
 88. Postacie wielkie, święte i charyzmatyczne. Omów ich literackie wizerunki na przykładzie wybranych dzieł.
 89. „Cóż jest świat?” Toposy, metafory i obrazy świata w piśmiennictwie renesansu i baroku. Zaprezentuj temat, wykorzystując dowolne teksty literackie.
 90. Lęki cywilizacyjne we współczesnej poezji. Odwołując się do dowolnie wybranych utworów, omów ich podłoże, obraz i próby przezwyciężenia.
 91. Marzyciele i ich dramat niespełnienia. Omów problem w oparciu o wybrane utwory z literatury polskiej i obcej.
 92. Ewolucja powieści. Na przykładzie wybranych tekstów przedstaw jej drogi rozwojowe.
 93. Zaprezentuj twórczość Wisławy Szymborskiej na tle liryki kobiecej.
 94. W poszukiwaniu jasnej strony życia – przedstaw te utwory literackie, które Twoim zdaniem pomagają optymistycznie spojrzeć na świat.
 95. Zanalizuj problem zdrady i zdrajcy w wybranych utworach literackich.
 96. W świecie literatury dziecięcej. Omów najpiękniejsze, Twoim zdaniem, utwory dla dzieci.
 97. Dehumanizacja człowieka i jego uprzedmiotowienie jako problem w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 98. W obronie ojczyzny. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw bohaterów działających w imię dobra swego kraju.
 99. Zjawy, duchy, wiedźmy... Przedstaw ich funkcję w literaturze różnych epok.
 100. . Bohaterowie w habitach. Przedstaw sposób ich kreowania w wybranych utworach literackich.

Związek literatury z innymi dziedzinami sztuki

 1. Sztuka jako źródło wiedzy o grze ludzkich namiętności. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 2. Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach kultury. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 3. Rola muzyki i sposoby jej ukazywania w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 4. Karykatura jako jeden ze sposobów ukazywania człowieka w różnych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
 5. Sztuki plastyczne jako źródło inspiracji dla współczesnych pisarzy. Omów na wybranych przykładach.
 6. Awangardowe poszukiwania sztuki i literatury XX wieku. Rozważ zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 7. Wyjaśnij, na czym polega oryginalne i twórcze widzenie świata w sztuce współczesnej. Wykorzystaj zebrany materiał literacki i malarski.
 8. Idee rewolucyjne w literaturze, malarstwie i muzyce romantyzmu. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 9. Porównaj ludowe motywy w twórczości A. Mickiewicza i F. Chopina.
 10. Wyjaśnij na czym polega poetyckość tekstów współczesnych piosenek. Odwołaj się do wybranych przykładów.
 11. Dramat człowieka uwikłanego w historię w literaturze i sztuce XX wieku. Omów zagadnie na wybranych przykładach.
 12. Dojrzewanie jako ważny temat i problem literatury i filmu. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 13. Człowiek współczesny w świecie zagrożeń i unicestwionych wartości jako temat obecny nie tylko w literaturze. Omów, odwołując się do wybranych tekstów kultury.
 14. Fenomen teatru telewizji. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przedstawień.
 15. Miejsce magiczne, cywilizacyjna dżungla, przestrzeń destrukcji. Porównaj różne obrazy miasta przedstawione w literaturze i filmie.
 16. Kontrast jako zasada kompozycji w baroku i jego związek ze światopoglądem epoki. Rozważ temat, odwołując się do przykładów z literatury i sztuk plastycznych.
 17. Kupiec - skąpiec w literaturze i malarstwie. Porównaj literackie i malarskie środki wyrazu, na wybranym materiale.
 18. Impresjonistyczne pejzaże w malarstwie, muzyce i poezji. Porównaj wybrane teksty kultury.
 19. Realizm, symbolizm, groteska. Czemu służą tak różne sposoby przedstawiania rzeczywistości w literaturze i sztuce? Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 20. Mistrzowie pędzla i ludzie pióra wobec polskich narodowych stereotypów. Rozważ problem na podstawie wybranych dzieł malarskich i literackich.
 21. Kultura prowincjonalna – zaprezentuj najciekawsze zjawiska, grupy, postacie życia kulturalnego naszego miasta.
 22. Literaccy i filmowi bohaterowie realizujący amerykański mit „od pucybuta do milionera”. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 23. Przedstaw muzea jako źródło wiedzy o twórcach znaczących dla rozwoju kultury Twoich rodzinnych stron.
 24. W jaki sposób koncepcje filozoficzne wpływają na kształt i treść dzieł literackich? Omów zagadnienie wykorzystując wybrane dzieła sztuki.
 25. Na podstawie wybranych utworów omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i sztuce.
 26. Abrakadabra. Magia językowa – jej funkcje dawniej i dziś. Omów na wybranych przykładach.
 27. Literatura niedramatyczna jako źródło inspiracji dla współczesnego teatru. Omów na przykładzie wybranej adaptacji utworu.
 28. Rozważania współczesnych wielkich moralistów o naturze ludzkiej. Prezentując temat odwołaj się do wybranych przykładów literackich i filmowych
 29. Motywy biblijne w malarstwie i literaturze – od średniowiecza do współczesności. Rozwiń temat posługując się wybranymi przykładami.
 30. Analizując język piosenek jednego z dowolnie wybranych zespołów muzycznych, wyjaśnij zasadność doboru środków wyrazu.
 31. Barwy – ich symbolika i znaczenie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich i malarskich.
 32. Literackie i filmowe wcielenia karierowiczów. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 33. Baśniowe światy w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 34. Wizerunek anioła w literaturze i sztuce. Porównaj sposób artystycznego ujęcia postaci anioła, zestawiając odpowiednie teksty kultury.
 35. Rozdwojenie osobowości jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 36. Rola wychowawcy w życiu młodego człowieka. Omów zjawisko na wybranych przykładach literackich i filmowych.
 37. Związek fotografii z literaturą i filmem. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 38. Dworek szlachecki jako motyw w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 39. Motywy orientalne i ich funkcje w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 40. Wizerunki młodzieży w literaturze i filmie XX wieku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 41. Pisarze – malarze. Omów twórczość literacką i plastyczną wybranych artystów.
 42. Szkoła – symbol rozwoju czy skostnienia? Rozważ problem odwołując się do wybranych utworów literackich i filmowych.
 43. Motyw wesela w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 44. Afryka i jej mieszkańcy jako temat literatury i innych sztuk. Omów temat, odwołując się do wybranych dzieł.
 45. Inspiracje antyczne w kulturze. Scharakteryzuj je, analizując wybrane dzieła literackie i inne (np. malarskie, rzeźbiarskie, architektoniczne).
 46. Dziecko jako bohater literatury i sztuki. Omów na wybranych przykładach.
 47. Katastroficzna wizja świata w literaturze i sztuce przełomu wieków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 48. Malarstwo, rzeźba, architektura, jako inspiracje dla literatury. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 49. Piękno niejedno ma imię. Omów różne jego koncepcje na podstawie wybranych dzieł literackich, malarskich i/lub architektonicznych.
 50. Pojedynek jako temat literacki i filmowy. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 51. Porównaj różne ujęcia motywu apokalipsy w literaturze i sztuce.
 52. Od „Zielonego Balonika” do kabaretu „Mumio” – stare i nowe oblicze polskiego kabaretu. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 53. Rożne sposoby przedstawienia matki w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 54. Interpretacje dramatów Szekspira – teatr żywego planu, teatr telewizji, adaptacje filmowe. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
 55. Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Odwołaj się do wybranych dzieł.
 56. Ruiny, groby, opustoszałe zamki. Omów motyw przemijania w literaturze i sztuce XIX wieku.

Tematy z języka

 1. Stylizacja biblijna w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 2. Obecność języka Biblii we współczesnej polszczyźnie. Omów na wybranych przykładach.
 3. Język ezopowy w literaturze rozwijającej się w warunkach cezury. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 4. Właściwości wywiadu jako formy wypowiedzi. Omów na wybranych przykładach.
 5. Anglicyzmy we współczesnej polszczyźnie Omów problem i przedstaw zasadność stosowania języka angielskiego.
 6. Rola neologizmów w tworzeniu literackiego obrazu świata. Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów poetyckich.
 7. Stylizacja językowa we współczesnej literaturze polskiej. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów
 8. Językowe środki wzmacniania ekspresji wypowiedzi. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 9. Źródła komizmu językowego i sposoby jego osiągnięcia. Omów, wykorzystując wybrane utwory literackie.
 10. Funkcje stałych związków frazeologicznych w języku współczesnym. Omów zagadnienie na podstawie wpływów biblijnych i antycznych.
 11. Elementy gwarowe we współczesnej kulturze. Omów zagadnienie na wybranych tekstach literackich, tekstach piosenek lub dialogach filmowych.
 12. Środki retoryczne w wybranych kazaniach i przemówieniach. Omów na wybranych przykładach.
 13. Błędy językowe we współczesnej polszczyźnie. Omów temat na podstawie języka potocznego i publicystycznego.
 14. Sztuka epistolarna jako forma porozumiewania się. Rozważ temat, odwołując się do wybranych tekstów z dwóch epok literackich.
 15. Przykłady parodii tekstów literackich. Omów na wybranych przykładach
 16. Zabawy słowem w literaturze współczesnej. Rozważ problem, odwołując się do wybranych tekstów.
 17. Negatywne skutki tendencji rozwojowych we współczesnej polszczyźnie. Omów na zebranym materiale językowym.
 18. Puryzm czy liberalizm językowy? Zaprezentuj swoje stanowisko wobec zapożyczeń odwołując się do wybranych epok. Wskaż uwarunkowania historyczne, socjologiczne, kulturowe.
 19. Omów cechy językowe i stylistyczne tekstów literackich wybranej epoki.
 20. Język postaci kreowanych przez polskie kino i jego wpływ na język młodego pokolenia. Omów na wybranych przykładach.
 21. Na wybranych przykładach omów problem zachowań niewerbalnych towarzyszących komunikacji międzyludzkiej.
 22. Gdy rozum śpi, tam budzą się upiory ... agresji, wulgarności i chamstwa w języku. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 23. Gwara łódzka. Omów jej osobliwości, wykorzystując zebrany materiał językowy.
 24. Mowa murów. Dokonaj semantycznej i składniowej analizy napisów na murach.
 25. Nasze miasto w nazwach własnych. Na podstawie wybranych nazw (sklepów, kawiarni, instytucji) przedstaw tendencje rozwojowe w dziedzinie nazewnictwa.
 26. Wpływy anglojęzyczne w języku polskim. Przedstaw na wybranych przykładach i dokonaj oceny ich przydatności.
 27. Komizm językowy w żargonie uczniowskim. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 28. Język jako narzędzie propagandy i demagogii. Przedstaw na podstawie wybranych przykładów z literatury lub publicystyki.
 29. Jak mówią bohaterowie powieści historycznych? Zanalizuj archaizmy w wybranych dziełach.
 30. Wypowiedzi polityków. Na podstawie zebranego materiału dokonaj klasyfikacji najczęściej pojawiających się błędów językowych.
 31. Na podstawie zebranego materiału omów pochodzenie i budowę słowotwórczą imion zwierząt domowych.
 32. Przekład literacki – sztuka czy rzemiosło? Omów zagadnienie, porównując różne przekłady tych samych tekstów.
 33. Style warunkowane przez osobowość rozmówcy i okoliczności wypowiedzi. Omów w oparciu o dowolne teksty literackie.
 34. Tendencje ujawniające się w gwarze szkolnej w świetle obserwacji języka młodzieży naszej szkoły.
 35. Na wybranych przykładach omów cechy poezji lingwistycznej.
 36. Na wybranych przykładach scharakteryzuj język komentatorów sportowych.
 37. Scharakteryzuj i skomentuj nowomowę na wybranych przykładach polskiej powieści produkcyjnej z lat 50 XX wieku.
 38. Kicz językowy. Przedstaw zjawisko analizując cechy języka przykładowych piosenek nurtu disco polo i hip hopu.
 39. Zaprezentuj najpopularniejsze imiona ostatnich lat, omów ich znaczenie i wskaż źródła popularności.
 40. Neologizmy i ich funkcje. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.
 41. Retoryczne środki wyrazu. Zanalizuj je i porównaj na przykładach z publicystyki dawnej i współczesnej.
 42. Językowe środki perswazji w reklamie. Zaprezentuj wybrane przykłady z radia, telewizji lub prasy.

 

Zmieniony ( 04.04.2009. )